آیا می دانید ابرها چند نوع اند؟

خورشید نیز مانند سایر اجرام آسمانی همواره در حال حرکت است. این حرکت بیشتر در ایجاد ابرهای جوششی اهمیت دارد. ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه این نظریه را پذیرفته است. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش. مصباح یزدی، محمدتقی، راهیان کوی دوست؛ شرح حدیث معراج، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹ش. مصباح يزدى، محمدتقى، معارف قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ۱۳۷۸ش. مطابق روایتی از امام باقر(ع)، منظور از ملکوت آسمانها که به گفته قرآن به حضرت ابراهیم نشان داده شده، آسمانها و زمینهای هفتگانه و مخلوقات موجود در آنها است. ابر رساناها در دماهای خیلی پایین از خود مقاومت بسیار کمی نشان میدهند. ابرها دارای ده دسته اصلی هستند که هر کدام از این ده دسته اصلی خود به یک یا چند دسته دیگر تقسیم میشوند. بعد از 500,000 سال یا کمی بیشتر فقط نیمی از جرم فعلی خورشید باقی میماند و پوشش خارجی آن شروع به تشکیل یک سحابی سیارهای میکند. البته تا عمق بسیار کمی (حدود 100 نانومتر) میدان مغناطیسی به ابر رسانا نفوذ کرده که به «عمق نفوذ لاندن» (London Penetration Depth) معروف است.

البته وی وجود آسمانهای مادی را رد نکرده است. البته موارد فوق بدین معنی نیست که اندازه گیری و محاسبه مساحت با نقشه گوگل نتایجی اشتباه رادربردارد. مقیاس اندازه گیری ظرفیت خازن فاراد(F) است، مانند 1UF(میکروفاراد)، 1mF(میلی فاراد). آنها می توانند به ازای هر واحد حجم یا جرم، 10 تا 100 برابر انرژی بیشتری نسبت به خازن های الکترولیتی ذخیره کنند. بنابراین اگر ما ظرفیت خازن را افزایش دهیم، انرژی ذخیره شده Q نیز افزایش پیدا خواهد کرد. Supercapacitors یا Ultracapacitors یک فناوری جدید ذخیره انرژی هستند که در دوران مدرن به شدت توسعه یافته اند. با این وجود، در حالی که خازن هایی با کمیت کمتر در الکترونیک بسیار متدوال هستند، خازن های با کمیت بسیار بالا نیز موجود هستند، که انرژی را در چگالی بسیار بالاتر ذخیره می کنند و در مقادیر ظرفیت خازن بالاتر قابل دسترسی هستند، احتمالا در محدوده ی فارادی. جرم چهار پروتون هیدروژن باید 4.032amu باشد، اما وقتی این چهار اتم به صورت یک اتم هلیم-4 به هم جوش خورده باشند، جرم این اتم 4.003amu می شود؛ بنابراین 0.029amu به انرژی تبدیل شده است.

یک ابرخازن چیزی نیست جز یک خازن پرظرفیت با ظرفیت خازنیِ بسیار بیشتر از خازن های معمولی اما با حد ولتاژ کمتر. هفتآسمان مادی هستند؛ اما همه سیارات، ستارگان و کهکشانها آسمان اولاند و شش آسمان دیگر خارج از دسترس دانش بشری است. برخى دیگر آن را شرط ندانستهاند. لیکن برخى به آن اشکال کرده و گفتهاند: مالک زمین، تنها مالک آن مقدار از فضاى فوقانى و زیر زمین است که عرف او را مالک مىداند. اگر معنای آن غروبِ خورشید دانسته شود، فقط شامل سه نماز مغرب، عشاء و صبح میشود اما اگر مراد از آن را زوال خورشید بدانیم، همه نمازهای پنجگانه را در برمیگیرد. بخشی از هوا که با مرز ساکن در تماس است خود نیز در حال سکون میباشد، اما با بالا رفتن هوا بر سرعت آن نیز افزوده میشود. دیدن غروب خورشید، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید. ابرخازن ها منافع صنعتی و اقتصادی قابل توجهی را ارائه می دهند. این دیدگاه را علامه طباطبایی در المیزان مطرح کرده است.

عالمان مسلمان دیدگاههای فراوان و متنوعی درباره آن مطرح کردهاند. این نظریه به منظور هماهنگکردن مسئله هفتآسمان با نظریه افلاک نهگانه بطلمیوس مطرح شد. بزرگ ترین لکه شناخته شده که در آوریل 1947 ( فروزدین 1326 ) دیده شد ، مساحتی بیش از 30 برابر سطح زمین داشت . این ابرها شامل لایهها و یا تکههای بزرگ گوی مانندی از قطرات زیر آب بوده که معمولاً به صورت شیار و یا امواج نسبتاً منظمی مشاهده میگردد. ادعا میشود که فناوری و تحقیقات جدید، نتایج قابل اعتمادی را به دست آورده است که باعث میشود بارور کردن ابرها راهی قابل اعتماد و در دسترس برای تهیه آب در بیشتر نواحی باشد. حجم خورشید را میتوان با ۱٫۳ میلیون زمین پر کرد. از آنجا که با مشاهده نوع و نحوه تغییرات ابرها میتوان اطلاعات قابل ملاحظهای درباره وضعیت جو بدست آورد، مطالعه و بررسی ابرها دارای اهمیت ویژهای است. شواهد مستقیم تری از فعالیت مغناطیسی را میتوان با اثر زیمان بدست آورد. روایات مراد آیه را از آسمانها همان هفتآسمان دانستهاند. بنا بر روایات مربوط به معراج پیامبر، وی در واقعه معراج، به آسمانها صعود کرده و تا آسمان هفتم بالا رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید