ابر رایانه چیست؟

در آیات بالا به روشنی بیان شده است که خداوند پس از آفرینش زمین و آمادهسازی آن، به آسمان پرداخته است. 2 بیان کرده است، که در آن E مقدار انرژی (برحسب ژول یا ارگ)، m جرم تبدیل شده (برحسب گرم)، و ز سرعت سیر نور(برحسب سانتی متر بر ثانیه) است. افزون بر این، همین «کواکب» و «چراغها» سبب رجم شیاطین هستند تا نتوانند از محدودهای بالاتر روند. قرآن کریم نیز هیچگاه نفرموده است که ما نجوم را رجم شیاطین قرار دادیم. گفتند: «میآییم خواهان». پس خداوند آن دودها را به هفت آسمان بیاراست، در دو روز، و وظیفۀ هر آسمانی را به آن وحی کرد و پیام داد؛ و آسمان نزدیکتر را با چراغهای شبتاب زینت بخشیدیم و در حفاظت قرار دادیم. این آیه و آیاتی نظیر آن که دربارۀ زینت آسمان دنیا سخن میگوید، باعث پیدایش این نظریه شده است که آنچه ما در شب در آسمان میبینیم، ستارگان شبتاب آسمان اول هستند و آسمان دوم برای ما مشهود و معلوم نیست.

بنابراین، پرداختن به زمین در مجموع چهار روز طول کشید که با دو روزی که آسمان در آن آفریده شد، شش روز میشود که در آیات 38 سورۀ ق و 7 سورۀ هود بر این شش روز تصریح شده است. این کوکبها چراغ آسمان اول و سبب زینت آن هستند و بر اساس نظریهای که بیان شد اینها زینت و چراغ مریخاند که آسمان اول و نزدیکتر است و از افق مریخ کاملاً مشهود هستند. اما این تصویر یک ایده دور از ذهن در در شهر آرزوهای رایانه نیست بلکه این دستگاهها وجود دارند . برخی از مواد سازنده ی خورشید از ستاره هایی که قبل ها وجود داشته و نابود شده اند جمع شده است. کواکب نیز جمع کوکب است و کوکب در لغت به معنای جرقۀ آتش است؛ چنانکه گفته میشود: «کوکب الحدید». مصابیح که در آیه قبلی آمده است جمع مصباح و به معنای چراغها است. پس بر اساس این آیات شریف، آذین بستن آسمان با حفظ همراه است، یعنی همان چیزی که وسیلۀ زینت است، وسیلۀ محافظت هم هست و همان چراغها وسیلۀ رجم هم هستند و دیگر شیاطین نمیتوانند استراق سمع کنند و اگر بخواهند از منطقهای عبور کنند، از هر طرف سنگباران میشوند. واقعیّت این است که این چراغها که در قرآن بیان شده است، ستارگان مشهود ما نیستند، بلکه سنگپارههای آسمانی از جرقههای کرۀ منهدم شدۀ میان مریخ و مشتری هستند.

آن تودۀ گاز در زمان حرکت به هفت پیکره تبدیل شده و این تبدیل دو روز طول کشیده است. سیگنال های الکترونیکی نمی توانند سریعتر از سرعت نور حرکت کنند، بنابراین محدودیت سرعت اساسی ترین مشکل برای انتقال سیگنال و سوئیچینگ در مدار های CPU است. این مطلب یادآور شیوه ی چرخش های مشتری است که در هر عرض جغرافیایی سرعت خاصی دارد و بنابراین مؤید آن است که خورشید ماهیت گازی دارد. پیشتر دیدیم که این نظر با آیاتی دیگر دربارۀ آسمانها سازگاری ندارد؛ زیرا هفت آسمان پس از زمین به وجود آمدهاند، در حالی که ستارگان شبتاب هر کدام یک خورشید هستند. وجود نهشته های تقریبا 25 قسمت در میلیارد امری معمولی استͺ اما در خلال این دوره ی زمانی نهشته ها تا کمتر از 10 قسمت در میلیارد افت کرده است. و در این ـ کرۀ خاکی ـ کوههای پا برجا از بالای آن قرار داد و در این ــ کره ــ برکت و آبادانی نهاد و خوراکیهای آن را در همان مقدر فرمود، ظرف چهار روز تمام؛ پاسخی یکسان برای همگان. قرآن کریم در دو آیه از «ملأ اعلی» سخن گفته است که منظور از آن کارگزاران الهی در عالم بالا هستند؛ به بیانی دیگر جمعیت سران و کارگزاران عالم بالا، که به فرمان خداوند در خدمت روح القدس هستند و فرمان ربوبی را از طریق روح القدس میگیرند و اجرا میکنند و سپس به جایگاه خود برمیگردند، ملأ اعلی هستند.

عالَم بالا گوش فرا دهند، و از هر سوى پرتاب میشوند. هنگامی که هوا به سمت بالا میرود، سرد میشود و سرانجام به سطحی میرسد که به سطح انقباض معروف است. در اثر جروج هوا در سطح فوقانی جرم ستون هوا در سطح زمین کاهش یافته و در نتیجه فشار ستون هوا در سطح زمین کاهش مییابد. هر چه قدر ارتفاع از سطح کره ی خورشید بالاتر برود گرما هم افزایش پیدا می کند و تا حد ۵۰ هزار کلوین می رسد در حالی که چگالی در سطح های بالاتر خورشید حدود ۱۰۰ هزار بار کمتر از فتوسفر یا نورکره می باشد. در این حالت جرم خورشید در حدود 10 برابر از اندازه فعلی آن کوچکتر میشود و 50 برابر از درخشندگی فعلی خود را از دست میدهد و دمای آن کمی پایینتر از دمای فعلی میشود. بررسی میدان مغناطیسی سنگها با سنین مختلف در مکانهای مشابه، جهتهای مختلف مغناطش دائمی را نشان میدهد. این اتفاقات به دلیل بینظمی در میدان مغناطیسی خورشید ایجاد میشوند و میتوانند مقدار زیادی انرژی و ذره آزاد کنند که برخی از آنها در اینجا روی زمین به ما میرسند. این کمربند ها بیشتر متشکل از پروتون ها و الکترون های پر انرژی ای است که در میدان مغناطیسی زمین به دام افتاده اند.

دیدگاهتان را بنویسید