اوضاع اجتماعی ایران قبل از اسلام – تاریخ ما

هنگامی که اسلام پا به عرصه وجود گذاشت، دو قدرت نیرومند در جهان حکم می راندند: رومیان و ایرانیان. داعی کبیر و ناصر کبیر دو حاکم در دوران علویان بودند . از دوران هخامنشی تا انتهای ساسانیان کاربرد داشته است. داریوش پادشاهی عاقل و دارای اراده ی قوی و عزم راسخ بود که حکومت هخامنشی را دوباره تاسیس کرده و تشکیلات بسیار مهمی در آن ایجاد نمود . بدین ترتیب سابقه تشکیلات اداری و دیوانی در ایران به دوران پیش از اسلام باز میگردد، و آنچه که تاثیرات قابل توجهی بر ساختار نهادهای دیوانی در دوران اسلامی گذاشته، به ویژه دیوانها و سازمان های اداری عصر ساسانی است.

آنها تنها در ایران توانستند بر گروهی از سازمان حکومتی بزرگ دست بیابند و قطع نظر از اینکه خلفای عباسی تا چه حد خود را دنبالهرو خلفای راشدین جلوه می دادند، ولی در عمل دستگاه خلافت جدید، یک امپراطوری شده بود، با نیازها و مظاهر آن. این حکومت با پادشاهی اشک اول یا ارشک تاسیس شد و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم بر ایران فرمانروایی کرد.

اما مردم به هیچکدام از این مزخرفات گوش ندادند، هم عربهای خوزستان در برابر عراق ایستادند، چون هویت خودشان را ایرانی میدانند، هم سایر ایرانیها برای حفاظت از خوزستان به جبهه رفتند، نگفتند آنجا که همه عرب هستند، اصلا از ما نیستند، پس ولش کن! در آن در دوران، هخامنشیان هنرمندان و صنعتگران جهان را به کار گرفته بودند تا بروزترین هنر خود را اجرا کنند و مکانی برای گردهمایی 23 کشور را بسازند. بازار میگویید. یعنی کلمه بازار در شرق آسیا به کار میرود. ایران و عثمانی در زمان صفویه به طور دائم با هم در جنگ و نزاع بودند و چون کار از اختلافات سیاسی فراتر رفته بود و به مناقشات مذهبی رسیده بود، ریشه اختلاف روز به روز عمیقتر میشد اما نکته جالب این بود که این ۲ پادشاه هر ۲ شجاع بودند و طبع شعر داشتند.

او میگوید من هر جای آسیای مرکزی رفتم، دیدم که به سعدی و حافظ عشق میورزند، در حالی که بت آنها از نظر مذهبی ناصرخسرو است. روز سیزدهم ماه فروردین که «تیر» نام داشت در فروردین روز «سیزده به در» بود که از دیگر جشنهای باستانی ایران به شمار میرود. به هر حال مردم، رفته رفته به دیانت تازه درآمدند و میراث و تمدن و فرهنگ ایران که از عهد ساسانیان باقی مانده بود، رنگ اسلامی گرفت. اکنون تنها مصر به عنوان یگانه قدرت بزرگ خاور نزدیک باقی مانده بود که هنوز تحت تسلط ایرانیان در نیامده بود.

به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، زبان فارسی، بخش جداییناپذیر هویت ایرانی است؛ عنصری که رسانههای ضدانقلاب اخیرا آن را هدف گرفتهاند تا این مفصل محکم هویت ایرانی را مورد حمله قرار دهند. کتاب مقدس زرتشتیان (اوستا) در نتیجه حمله عرب ها از بین رفت، اما بعدها بخشی از آن جمع آوری و بازنویسی شد. بهدلیل قرار گرفتن روز جشن دیگان پس از شب یلدا، مردم ایران باستان در این روز به استراحت میپرداختند.دی ماه یکی از پر جشنترین ماهها برای زرتشتیان ایران باستان به شمار میرفت. محل ستایش اهورامزدا برای زرتشتیان آتشکدهها بود و همین امر اهمیت آتش برای زرتشتیان را بهخوبی نشان میدهد.

ایرانی گروههای نخبهای بودند که گارد شاهنشاهی را برای محافظت از شخص شاه تشکیل میدادند. شاه اسماعیل به ترکی و فارسی شعر میگفت و تخلص او در شعر «خطائی» بود و در مقابل سلطان سلیم به فارسی شعر نیکو میسرود. سلطان سلیم، پادشاه عثمانی در یکی از نامههایش به شاه اسماعیل به فارسی برای او شعر گفته است. تجمع پل ها، بندها، آسیاب ها، کانال ها و تونل ها که همه برای هدایت و مصرف درست آب ساخته شده بودند. این کسانی که در شبکههای خارجی نشستهاند و حرفهایی میزنند، اینها جوان هستند و سواد درست و حسابی ندارند.

بعد به خلیفه عباسی هم نامه مینویسد که این مرتد را از بین بردم و از آن تاریخ تا ۵ قرن بعدی، شیعه در ایران به انزوا میرود. از اینرو وقتی لشکریان او با سربازان پارسی روبرو شدند فقط تنی چند… دولت عیلام بزرگ ترین تمدن تاریخ ایران بود که سرزمین آنها در جنوب غربی ایران و تقریبا مطابق با خوزستان بود. این خانم در حدود ۸۰ سالگی فوت کرد و پسرش مجدالدوله ابوطالب رستم از روی حماقت از سلطان محمود خواهش کرد که بیاید و او را از شر شورشیانی که در ری بودند، نجات دهد. ملکه فخرالدوله میگوید که اگر مرد هستی بیا، اگر بر من پیروز شدی، بر بیوه زنی پیروز شدی و اگر من پیروز شوم، بر سلطان محمود چیره شدهام.

سلطان محمود غزنوی به این خانم پیغام میدهد که من با فیلهایی که از هند آوردم، آنجا را بر سرتان خراب میکنم. سلطان محمود نیامد و پسرش بعدا به آنجا لشکرکشی کرد. مقبره سلطانیه هم برای سلطان ابوسعید نبود، بلکه برای حضرت علی(ع) بود و میخواستند پیکر حضرت را به اینجا بیاورند. نه تنها ایران فعلی، بلکه تاجیکستان و ازبکستان هم که بروید، میبینید به ایران علاقه دارند. گفتم که شما چرا به ناصرخسرو این عشق و علاقه را ندارید؟ مغولها هم که به ایران آمدند، بعد از گذشت ۳ دهه ایرانیزه شدند.

شما از قفقاز که به سمت ایران میآیید، ۲۰۰ کیلومتر مانده به ایران، همه ایرانی هستند. زنی در ایران در قرن چهارم هجری میزیسته که اکنون قبرش در جنوب تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران است، به نام ملک خاتون که مازندرانی است و اولاد پیغمبر هم نیست و به اشتباه به او سید ملک خاتون میگویند. در قرون چهارم و پنجم حداقل قسمتی از ایران شیعه بودند، یعنی دولت آلبویه و آلزیاد شیعه بودند. او از شعبان ۳۸۵ تا مرگش در ۴۰۷ هجری قمری رسما حکومت را کامل در دست داشت و به صورت قانونی بر آلبویه حکومت میکرد.

سیده ملک خاتون یا شیرین دخت اسپهبد رستم طبری معروف به امالملوک ملکه، از فرمانروایان آلبویه بود. حتی سینوهه پزش معروف مصری در کتابش به آن اشاره کرده است. به حد کافی نور میگرفتند، جایگاههای متعدد سلطنتی با تصاویر بسیار در آن احداث گردید؛ و در یکی از تالارها شکافی ایجاد شد و در آن تجهیزاتی گذاشتند که آب تمام باغ را به حد وفور از رودخانه میگرفت و به همه جا توزیع میکرد. متوجه نشد، تکرار کردم مارکت، متوجه نشد، بعد که توضیح دادم گفت: آهان!

ایرانیان معتقد بودند فره ایزدی در این خاندان هست، اینها آتشکده داشتند و خودشان هم موبد بودند، بعد از فروپاشی ساسانیها، مردم به دعوت پیامبر گرویدند. آقای سرهنگ غلامرضا مصوررحمانی جزو طرفداران مصدق بود و ۲۸ مرداد از ارتش اخراجش کردند و رفت بانک صادرات و بعد هم به آمریکا رفت و بعد از انقلاب کتابی نوشته به نام کهنهسرباز. میتواند حضرت معصومه(س) را از این مردم بگیرد؟ م با این فتوحات شرقی وسعت امپراتوری ایران باستان را تقریبا دو برابر کرد. اینکه دو سیستم را باید چه مقدار با هم تفاوت داشته باشند تا زبانهای متفاوتی محسوب شوند، نمیتوان بهطور دقیق بیان کرد؛ اما بهطور کلی اگر زبان دو نفر برای یکدیگر قابل فهم نباشد، دو زبان متفاوت محسوب میشوند.

به همین دلیل است که میتوان از یک منظر، انقلاب اسلامی را عاملی برای حفظ هویت ایرانی قلمداد کرد. جدیدترین موج فراز آمده در این جزر و مد تاریخی مادها بودند که از همه نیرومندتر شدند. انقلاب اسلامی از ابتدا در برابر جریاناتی که ندانسته یا عامدانه به دنبال تخریب نمادهای زبان فارسی بودند، ایستاد؛ چه آن زمانی که عدهای ناآگاه قصد تخریب مقبره فردوسی را داشتند و حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مانع اقدام آنها شد، و چه در دورههای اخیر که برخی نظریهپردازان غربگرا رسمالخط فارسی را مانع توسعه و پیشرفت کشور عنوان کردند؛ همان خطی که عدهای در دوره پهلوی آن را دنبال میکردند.

زبانهایی که در یک خانواده، قرار میگیرند، از یک زبان مشترک، ریشه گرفتهاند. در این بخش تاریخ ایران در زمان مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان مورد تحلیل و گزارش قرار گرفته است. آیین مانی توسط پیامبر ایرانی دیگری به نام مانی آغاز شد و در طول قرن سوم تا هفتم میلادی رواج پیدا کرد، یعنی زمانی که ساسانیان در ایران در قدرت بودند. به طوری که اسکندر و سلوکی ها و بعدها ساسانیان به همان شیوه حکومت کردند. لر و کرد و ترک و بلوچ و عرب که در ایران هستند، همه اینها هویت ایرانی دارند.

کوروش پس از تقویت نفوذ خود در شرق فلات ایران، توجه خود را به ساکای عشایری معطوف کرد. گفتند برای اینکه او سختگیر است ولی حافظ و سعدی مثل خود ما هستند و ما با آنها درد دل میکنیم. بر این اساس نباید انتظار داشت تاریخ نگاری که مقوله ایست که همواره در جستجوی سرگذشت و سرنوشت انسان در بستر زمان است، چندان میدان فراخ بالی برای تجلی و تبلور مشعشعانه نداشته باشد. کلیسای نسطوری در افسس آغاز به فعالیت نمود، در مرز بین امپراتوری های ایران و روم رشد کرد، پیروان بسیاری در ایران پیدا نمود و تاثیر بسیاری بر مسیحیان سده های بعدی در ایران گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید