تاریخچه ای از تقابل ناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیجفارس – خبرگزاری مهر

ایران قصد دارد به مهمترین و اصلیترین شریک اقتصادی افغانستان تبدیل شود و امیدوار است رابطهای که با طالبان برقرار میکند مشابه رابطهای باشد که ترکیه با شمال قبرس برقرار کرده است. بهرغم اینکه طالبان به ترکیه هشدار داده ۵۰۰ نیروی نظامیاش را باید تا تاریخ ۳۱ آگوست از افغانستان خارج کند، اما رجبطیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه امیدوار است بتواند از طریق قطر که رابطه خوبی با طالبان دارد با این کشور به توافقی دست یابد و البته طالبان وعده داده که قصد دارد روابط صمیمانهای با همسایگان دور و نزدیک خود برقرار کند. در کنار این اقدامات ، دولت امریکا برای جلب موافقت اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه تحریم فروش سلاح به ایران تلاش بی وقفه ای را آغاز کرد و در نظر داشت بندرهای ایران را به محاصره نیروهای خود درآورد، اما شورای امنیت اصرار داشت که تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۶/ ۴ سپتامبر ۱۹۸۷ به ایران مهلت داده شود و پس از آن ، درصورت عدم پذیرش قطعنامه ، تحریم آغاز شود. خصوصیات روانشناختی مانند نارسیسیم، بی تجربگی سیاسی، دمدمی مزاجی و تکبر رئیس جمهور جدید آمریکا در کنار موج یورش تازه نومحافظه کاران به بدنه تصمیم گیری ایالات متحده ممکن است در ماه های آینده واشنگتن را در معرض انتخاب های غیرعاقلانه و خطرناکی برای آمریکا و جهان قرار دهد.

در نتیجه در غیاب ایالات متحده امریکا، ایران و ترکیه بر سر نفوذ در افغانستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ انگلستان پس از آمریکا و آلمان غربی از عمدهترین صادرکنندگان کالا بهویژه تجهیزات نظامی و کالاهای صنعتی به ایران بود، اما بهتدریج با قبضه کردن قدرت توسط نیروهای طرفدار توسعه صنعتی به رهبری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ جنگ قدرت بین نخبگان سیاسی سنتی طرفدار انگلستان و نخبگان سیاسی طرفدار ایالات متحده آمریکا به نفع گروه دوم خاتمه یافت. ، از مهمترین جنگهای دوره معاصر در فاصله 1359 تا 1367 ش، این جنگ در پی مجموعهای از عوامل زمینهساز و مناقشههای فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. این جنگ در پی مجموعهای از عوامل زمینهساز و مناقشههای فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شرایط سیال سیاسی و امنیتی این کشور چالشهایی برای ایران و فرصتهایی برای ترکیه فراهم خواهد آورد.

آنچه به نفع ایران است، این است که افغانستان وضعیت شکنندهای تحت کنترل طالبان داشته باشد تا از یک سو ترکیه نتواند در این کشور مداخله موثری صورت دهد و از سوی دیگر ایران بتواند منابع آب بیشتری از سرچشمه رود هیرمند وارد خاک خود کند. مشخص نیست بر چه اساسی در این مقطع یک انگلیسی مأمور تماس ایرانیها با روسها شد و نایبالسلطنه و میرزابزرگ تا چه اندازه با این تدبیر موافقت داشتند. افغانستان کشوری نیست که بتوان به توسل به زور و استفاده از نیروی نظامی بر آن سلطه یافت. هستند که پیش از این در صفوف طالبان بودند.نصیر احمد نور خاطرنشان کرد: قدرت و تعداد این گروه آنگونه که در رسانهها ذکر می شود براساس بررسیهای دقیق مراجع امنیتی ما به آن اندازه نیست و هر جا که این گروه فعالیت کردهاند توسط نیروهای امنیتی افغانستان سرکوب شدند البته اغلب در شرق افغانستان فعال بودند که سه تن از امرا و رهبران درجه یک آنها در عملیات نیروهای امنیتی ما از بین رفتند. بهرغم اینکه ایران علنا اعلام کرده از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال میکند، اما در عین حال به شدت نگران تحرکات نظامی طالبان است. این اتفاق در حال رخ دادن است. به گزارش رویداد۲۴ زمانی که مینهای ایرانی به بدنه نفتکش کویتی آسیب زدند، دولتمردان این اتفاق را یک پیروزی بزرگ برای ایران دانستند.

حتی این امکان وجود دارد که در آینده ایران از شکلگیری نیرویی شبهنظامی شبیه به آنچه در عراق تحت نام حشدالشعبی تشکیل شد، حمایت کند. نصیراحمد نور درباره علت عدم ماندن مهاجرین افغان در ایران و سفر به کشورهای اروپایی هم اینگونه پاسخ داد که ما مهاجرین زیادی در ایران داریم اما برخی احساس میکنند شرایط کار، زندگی بهتر و یا برخورداری از برخی خدمات بهتر برای آنها در اروپا وجود خواهد داشت و با چنین فکری از ایران می روند و این مساله ارتباطی با مسایل داخلی ایران ندارد. سفیر افغانستان در تهران گفت: یکی از اهدافی که مهاجران ما به ایران میآیند این است که به کشور سومی بروند و طی دو سال اخیر موجی از مهاجرت به سوی اروپا به وجود آمده و جمع قابل ملاحظهای از مهاجرین ما از ایران راهی کشورهای اروپایی شدند. تهران به طالبان اجازه داد در برخی شهرهای ایران دفتر تاسیس کند و علاوه بر این به برخی رهبران طالبان و اعضای خانوادهشان پناه داد. داشتند مهاجرتها کاهش یافته است گرچه برخی از افرادی که به ایران میآیند هدف و انگیزهشان رفتن به سوی اروپا است تا ماندن در ایران. نزدیک ترین لشکر ایران به منطقه عملیاتی ، در اهواز مستقر بود که حدود چهل تا پنجاه کیلومتر با میدان جنگ فاصله داشت .

دیدگاهتان را بنویسید