تاریخ حمله اعراب به ایران (از642 تا 821)

معاون سفارت ایران در کابل افزود که در این مسیر حتی اقدامات جدیدی از جمله کمک به مجروحین حملات داعش از طریق دیپلماتیک صورت پذیرفت که با همکاری رهبران طالبان انجام شد و امری کمنظیر بود. معاون سفارت ایران در کابل با اشاره به دیدارهای اخیر هیئت طالبان و برخی مقامات افغان گفت که رهبران زیادی از حکومت سابق افغانستان از این کشور خارج شده و در کشورهای مختلف ساکن شدهاند. سید حسن مرتضوی با اشاره به تلاش برخی رسانهها و افراد در فضای مجازی و تخریب روابط دو کشور گفت که باوجود تلاشهای بسیار اما فضای همدلی میان ایرانیها و افغانستانیها خدشهدار نشده است. عراق با وجود شواهد مسلّم و انکارناپذیر، به کار بردن مواد شیمیایی را انکار کرد، اما در پی ارائه مدارک موثق از سوی ایران و بررسی کارشناسان اعزامی از سوی سازمان ملل ، شورای امنیت برای اولین بار در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۷/ مه ۱۹۸۸ قعطنامه ۶۱۲ را به اتفاق آرا تصویب کرد.

مانع دوم ارتباط دینی و قومی اقلیت حاکم بحرین با کشور تازهتأسیس عربستان سعودی بود که هنوز هم ادامه دارد؛ یعنی اقلیت مهاجر برخلاف اکثریت شیعه آنجا، سنیمذهب هستند از نظر سیاسی و راهبردی هم کاملا خودشان را متعلق به قلمرو سعودی میدانند. این مناظره مکتوب بازخوانی یکی از کمتر گفتهشدههای دهه هفتاد و ماجرای درخواست بخشی از اصلاحطلبان برای حمله به افغانستان در زمان تصرف این کشور از سوی این گروه و عقبنشینی نیروهای ائتلاف شمال بهرهبری احمد شاه مسعود بود. تهران می تواند از این طریق سامانه های موشکی خود را در منطقه گسترده تری در داخل خاک خود مستقر کند و احتمال شناسایی شدن آن ها را پیش از حمله کاهش دهد. تشخیص داده شده بودند، به خدمت برگردند».«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا چندی پیش مدعی شده بود وضعیت افرادی که در حمله موشکی ایران به پایگاه عینالاسد دچار ضربه مغزی شدهاند جدی نیست و به او گفته شده که آنها فقط به «سردردهایی» مبتلا شدهاند. این مهاجرت ها در حدود یک قرن به بخش های دیگر ایران نیز ادامه داشت و آن قدر ناخوشایند بود که گاهی ایرانیان شهرک ها و شهرهای خود را به دلیل حضور این مهاجران عرب ترک می کردند. آن زمان نیز بهرغم اصرار اعضای شورایعالی امنیت ملی که اکثراً کارگزاران دولت هستند، تدبیر رهبری مانع از ورود ایران به باتلاق جنگ افغانستان شد.

با افزایش تنشهای منطقهای بین اعضای توافقنامه ابراهیم و محور مقاومت به رهبری ایران، الحاق حوثیها به ائتلاف اخیر، پیامدهای شدیدی برای چگونگی این درگیری آینده خواهد داشت. مرتضوی تصریح کرد که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای جلوگیری از وقوع هرگونه آشوب و درگیری در افغانستان است پس خود به صورت جدی مقابل هر تلاشی برای شروع جنگ در افغانستان میایستد و هرگز در این زمینه اقدامی نخواهد کرد. اگر بازیگران یا تنها یکی از آنها به نادرستی به این نتیجه برسند که رفتار دیگری به هدف کسب افتخار بوده و اراده ای برای آغاز جنگ وجود ندارد، ممکن است که احتمال وقوع جنگ را دست کم گرفته و طرفین تا سر حد شروع جنگ ناخواسته به منظور ممانعت از کسب افتخار برای دیگری و تحصیل افتخار بیشتر برای خود پیش بروند. وی با اشاره به برنامه غربیها در افغانستان ادامه داد که شاید یکی از مهمترین برنامه غربیها در روزهای اخراجشان از افغانستان این بود که شرایط این کشور را به سمت بحران و آشوب ببرند و بهگونهای وانمود کنند که در نبود آنها، اغتشاش بر جامعه افغانستان حکمفرما خواهد شد. یکی از این کشمکش ها بود که از دوره ی امپراتوری عثمانی همواره منشأ اختلاف و مناقشه بین دو کشور بوده است.

اینها پرسش هایی است که «امیرعلی ابوالفتح» کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی بدان ها پاسخ داده است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آبهای خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. تعدادی از این افراد پس از سقوط حکومت عازم ایران شدند و در حال زندگی هستند اما با قوت اعلام میکنم که هیچ ارتباط منظمی بین این افراد نیست و دفتر و تشکیلاتی به راه نیفتاده است. اما چرا اینجا گول میخورد. اما این گفتنش از انجامش دشوارتر است و البته زمانبر تر. در چند ماه اخیر بارها سعی کردند جمهوری اسلامی را وارد نزاع در افغانستان کنند و هر چه در توان داشتند از دروغ، تهمت و افترا انجام دادند و دستگاه سنگین رسانهایشان را پای کار آوردند اما با هوشیاری هر دو طرف این موضوع با بنبست مواجه شد. این کشور توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در ایران زندگی میکنند ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج و یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود.

دیدگاهتان را بنویسید