توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیبها و چالشهای توسعه سیاسی در ایران معاصر

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری کلیدی قرن حاضر در زمینه ی دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی و همچنین اهداف بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه ی پایدار، نقش محوری ایفا می کند، این فناوری به عنوان سنگ بنا و ستون اصلی جامعه اطلاعاتی شناخته شده است. همچنین توسعه رسانه به عنوان ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان زمینه ساز کاهش مفاسد از دیگر رویکردهای کمیسیون است. گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382 با هدف تربیت متخصصان مطلع و آگاه در زمینه مهندسی فناوری اطلاعات و آخرین مباحث روز این تخصص فعالیت خود را آغاز کرد. یعنی آنکه دولت به ارائه گزارشهای منظم، با مقاطع زمانی کوتاه و بر اساس معیارهای مشخص بستر اجرایی لازم این نظارت را نیز فراهم میکند. شما این حق را دارید که از دریافت تبلیغات سفارشی انصراف دهید و در هر زمانی نسبت به نمایهسازی که با هدف بازاریابی برای شما صورت گرفته اعتراض کنید. مسوول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس در اختتامیه هشتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان فارس گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد. CAD و فناوری اطلاعات: در گذشته طراحی قطعات و محصولات به صورت دستی و بااستفـاده از میزهای بزرگ و ابزارهای نقشــــه کشی انجام می گرفت و نقشه ها غالباً برروی کاغذ ترسیم می شدند.

محققان ریستاد انرژی میگویند اگر تحریم های نفتی علیه روسیه به اجماع برسد احتمال وارد شدن اقتصاد جهانی به رکود در سه ماهه چهارم سال 2022 و عبور قیمت از 240 دلار در هربشکه محتمل است. تحریمها علیه ما، قبل از اینکه اصلاً مسئلهی انرژی هستهای مطرح هم بشود وجود داشت، بعد از این هم وجود خواهد داشت. حالا بهانه یک روز انرژی هستهای است، یک روز غنیسازی است، یک روز حقوقبشر است، یک روز حرفهایی از این قبیل است. یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با همتی را برمیانگیزد که کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشکلات است. طبعاً کشوری مثل کشور ما – کشور ما کشور بزرگی است، کشور ریشهداری است، کشور دارای موقعیت ممتازی است، امروز در دنیا کشور بسیار آبرومندی است، دارای فرهنگ مترقی است، دارای سابقهی درخشان و مترقی است، دارای هدفهای بلندی است، حرف نویی مطرح کرده، کشوری با این خصوصیات – نیاز دارد به اینکه اقتصاد آن با همان خصوصیاتی باشد که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد ملاحظه قرار گرفته.

ما مسئولین باید این را وجههی همت خودمان قرار بدهیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجمل و آرایش و مانند اینها، بخش مهمی از منابع زندهی کشور را هدر میدهد؛ این هم یکی از چیزهایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد؛ مصرف خوب و درست، غیر از اسراف کردن و دور ریختن و ریختوپاش کردن است. شفافسازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات بهوجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. سؤال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی میخواهیم انجام بدهیم؟ جواب این است که نه، بههیچوجه اینجوری نیست؛ این سیاستها سیاستهای بلندمدت است؛ برای امروز هم مفید است، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفید است؛ یعنی سیاستهای بلندمدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته میشود؛ تدبیر مقطعی نیست، این یک تدبیر بلندمدت است، یک سیاست راهبردی است. اهمیت آمارها مورد توجه آنها قرار نمیگیرد؛ حالا از باب مثال نیروی انسانی که من قبلاً هم یک اشارهای کردم.

، مشکلاتی است که داریم – مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا – که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است که عرض کردیم، یکی از آنها عادت به واردات است – آن هم واردات بدون اولویت؛ عادتی است که متأسفانه دچار آن هستیم و این عادت را هم نتوانستیم کنار بگذاریم؛ نگاهمان به تولید خارجی است – تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما – نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما – اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئلهی تولید، اشکال در بهرهوری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد. این مسئلهی هستهای و این مذاکرات اگر انشاءالله به نقطهی حلی برسد، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت، باید در مقابل این فشارها مصونیتسازی کرد، باید به بنای داخلی استحکامبخشی کرد. رتبهی هفده در اقتصادهای جهان – که این جزو آمارها و گزارشهای بینالمللی است – با حدود هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی. تقصیر رهبر و سیاست داخلی پایان جنگ» – موانع داخلی را برجسته میکنند که پایان دادن به جنگ را دشوار میکند. سپس دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتها، انتخاب و با استفاده از پایگاههای اطلاعرسانی بورس اوراق بهادار تهران، نرمافزار رهآورد نوین و تارنمای رسمی شرکتها جمعآوری شدند.

دیدگاهتان را بنویسید