توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیبها و چالشهای توسعه سیاسی در ایران معاصر

در این راستا، سیاست دولتها تقویت و ارتقای بنیه علمی و فنی شرکتهای ارائهکننده خدمات فناوری، تحقیق و توسعه و ایجاد بستر مناسب جهت هر چه تخصصیتر شدن فعالیت آنها است. • با توجه به محدودیتهای صنایع کوچک و عدم وجود منابع و امکانات لازم جهت دسترسی مستقیم به فناوریهای روز دنیا، سازمانهای دولتی مسئول فراهم آوری زیرساخت مناسب جهت خلق، توسعه و اشاعه فناوری در کسبوکارهای تولیدی میباشند. این فناوریها، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات، خلق آثار هنری، تبادل فرهنگها و نیز آموزش و مشارکت افراد در امور عمومی به شمار میروند و میتوانند در خدمت دموکراسی و ارزشهای اساسی آن درآیند و شرایط تحقق یک جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند. این امر، زمینه اشتغال افراد با ناتواناییهای جسمانی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است. یکی دیگر از نتایج رایانهای شدن طراحیهای صنعتی این است که مراحلی که تکمیل آن قبلاً هفتهها یا ماهها به درازا میکشید، امروز در زمان بسیار کوتاهی انجام میشود؛ زیرا اشتراک الکترونیکی اطلاعات، به افراد مختلف گروه این اجازه را میدهد تا با هم و به صورت همزمان بر روی یک پروژه کار کنند؛ به جای اینکه منتظر اتمام کار بخشهای دیگر باشند.

شما این حق را دارید که تصمیم بگیرید اطلاعات درخواستی ما را ارائه دهید یا خیر؛ اما در بیشتر موارد، چنانچه اطلاعات شخصی خود را ارائه ندهید، ممکن است نتوانیم محصولات یا خدمات خود را به شما عرضه کنیم یا به درخواستهای شما پاسخ دهیم. براساس سیاست جامع اطلاعرسانی هند، خدمات نرمافزاری در این کشور، به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Centerها به دلیل اشتغال زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه مطلوبی یافتهاند، ولی چون هند در زمینه سختافزار، مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد، در این خصوص، سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است (Yilmaz, P. 72). طبق آمار موجود، ارزش صادرات نرمافزاری هند در سال 2000 میلادی بیش از 5 میلیارد دلار بوده است که این رقم، بسیار بیشتر از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران است. از این میان مهمترین مؤلفه که باید با توجه به ویژگیهای زبان فارسی به عنوان زبان زمینهای در این پژوهش بیشتر مدنظر قرار گیرد مؤلفه تکلیف است.

طبق آمار مربوط به سال 2003 میلادی، با وجود رشد اقتصادی اندک کشورهای توسعه یافته در سطح 1 تا 2 درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم 10، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته و این برجستگی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، دولتها به خوبی دریافتهاند که سرمایهگذاری اصولی در بخش اطلاعات و گسترش نظامهای ارتباطی، مولّد است و بیشک، ارتقا بهرهوری در سطوح مختلف را به دنبال دارد. در این میان، توجه به این نکته بسیار ظریف نیز ضروری است که استفاده بیرویه و بدون تشخیص کشورهای در حال توسعه از اطلاعاتی که سرچشمة آنها در کشورهای توسعه یافته است، میتواند در صورت عدم دقت، وابستگی علمی و تکنولوژیکی به دنبال داشته باشد و افزون بر آن، در زیانی که به هویت فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و تاریخی و در نهایت، استقلال سیاسی این کشورها وارد آید، مؤثر باشد. سایت گسترده Web توانسته است به عنوان منبعی متمرکز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفهجویی در پول را به دنبال آورد، بلکه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید. پس میتوان گفت که دیگر، مفهوم کارکردن به معنای داشتن شغلی با شرح کار مشخص، اداره و مکانی خاص و با حقوق و مزایای ویژه و ثابت، در حال منسوخ شدن است و پدیدهای به نام اشتغال در قرن حاضر را باید در ظرفیت سازمانهای جامعه اطلاعاتی برای فعالیت در یک شبکه، مورد توجه قرار داد که در آن آدمی شکلهای جدیدی از ارزشهای مورد نظر خود را تجربه میکند.

اگر از طریق بستر رسانههای اجتماعی Xiaomi وارد قرعهکشی، مسابقه یا فعالیت تبلیغی نظیر آن شوید، ممکن است از اطلاعات شخصی شما برای ارسال این جوایز به شما استفاده کنیم. ۲۶. ارائه پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان و ساختار تشکیلاتی، ایجاد ، ادغام ، حذف ، تفکیک وانحلال واحدها یا پست های سازمانی. اصولیان شیعه از چهار دلیل یا منبع به عنوان ادله چهارگانه، که قوانین از آنها به دست مىآید، نام مىبرند که عبارتند از کتاب، سنت، اجماع و عقل. فناوریهای نوین و اشاعه آنها در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی صنایع کوچک تأثیر شگرفی بر خلق ارزش واحدهای صنعتی کوچک داشته و یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و ارتقای صنایع کوچک محسوب میگردد. با عنایت به مطالب ارائه شده و با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای توسعه یافته، مشخص میشود که اطلاعات و فناوریهای ارتباطی در پیشرفت و توسعه همه جانبه ملتها، مدخلیت تام دارند. EIU ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7000 میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیون دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوط میشود. براحتی و در کمترین زمان مطلع گردند و با مطالعه و انتخاب معقولترین راهکار، در صرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوبتری دست یابند.

دیدگاهتان را بنویسید