جملات زیبا برای شروع سخنرانی + 13 روش شروع + 14 تمرین – معماری زندگی

حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر لزوم اهتمام به وحدت اسلامی در اشعار بیداری اسلامی افزودند: تلاشهای گستردهای در جریان است تا با استفاده از ایجاد تفرقه میان مسلمانان، حرکت عظیم بیداری اسلامی، شکسته و متوقف شود اما امت اسلامی باید بر عوامل مذهبی، قومی و سیاسی تفرقه غلبه کند و راههای ایجاد اختلاف را ببندد. شاید چندان قبول گستردهای نیافته باشد. از آثار حافظ میتوان دریافت که معماران و آثار معماری بر او تأثیرگذار بودهاند و بدون اینکه سندی در دست داشته باشیم شاید بتوان با اطمینان گفت که حافظ نیز بر معماران همعصر خود و تا امروز بر روی معمارانی که آثارش را با درک و دقت میخوانند تأثیر داشته است.

شاید به دلیل دشواری ترجمه شعر او که اگر حق شاعر، با جایگاه بیهمتای او در شعر جهان، بخواهد ادا شود، کار مترجم بسیار دشوار است و آن نمونهها که گاه از طریق زبان فرانسه به فارسی نقل شده است، به هیچ روی نشاندهنده جایگاه والای ییتز در شعر انگلیسی و شعر جهانی نیست. ولى در مقابل، شعراى با ایمان و پر همتى بودند که باج به فلک نمى دادند، و این قریحه ملکوتى را در طریق آزادگى انسان ها، پاکى و تقوا، و مبارزه با دزدان و غارتگران و جباران به کار گرفتند و به اوج افتخار رسیدند.

گاه آن را در خدمت ظالمان و جباران درآوردند و به خاطر صله ناچیزى آنچنان تملق و چاپلوسى کردند که نُه کرسى فلک را اندیشه آنان به زیر پاى نهاد، «تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند»! چون میبینیم رقص در زندگی و طریقت مولانا موقع مهم و بارز را صاحب بود، بیگمان به ذهن این اندیشه میرسد، که آیا این مراسم (سماع) به اشعار شاعر شهیر ما تأثیرگذار بوده و یا نه؟

معنی: خدایا، بخششت را همراه ما کن و از روی مهر و رحمتت به ما توجه و عنایت کن. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه محتوای اشعار مربوط به بیداری اسلامی باید، بصیرت امت اسلامی را تعمیق دهد، افزودند: در محتوای اشعار بیداری اسلامی به جهتگیریها و اهداف عالی این تحول بزرگ، راههای منتهی به این هدف عالی، و دشمنان و موانعی که آنها ایجاد میکنند، توجه ویژه و خاص شود. آنچه از این نیز میتواند اثرگذارتر باشد اینکه، آیا ممکن نیست معماران ما با شناخت بیشتر، بهتر و عمیقتر از شعر و ادبیات و به ویژه در اینجا از شعر حافظ، بتوانند آثار بهتری خلق کنند؟

همچنین از سلمان مجموعه شعری با عنوان «از این ستاره تا آن ستاره» در سال 1367 چاپ شد که ویژه کودکان و نوجوانان است. بهترین اشعار برای متن مجری گری بر اساس شروع برنامه با نام خدا تهیه شده است. این امر نشان از آن دارد که حافظ، معماری خوب را میشناخته و میدانسته فضایی که معماری خوب داشته باشد، همان معماری میتواند به عنوان شاملترین ظرف از بین تمام عناصر موجود، حس فضا را منتقل کرده و ویژگیهای آن را برای مخاطب روشن کند. از جملۀ روشنگریهای مهمی که بررسیهای ادبی به عنوان معدود اسناد باقیماندۀ ما از آن دوران میتواند داشته باشد، روشن نمودن جایگاه این مفاهیم در ذهن و زندگی انسان ایرانی آن روزها و روزهای پیشتر از آن است.

در این بیت حافظ تنها اشاره و توصیفی که از این فضا داشته “سقف مقرنس” است و این عنصر معماری و درک دریافتی که از آن وجود دارد را کافی دانسته تا امتیازات فضا و چرایی ترک نشدن آن در شرایطی که “فتنه میبارد” و “همه آفات” وجود دارد روشن شود. بیدل مبنای عرفان خود را وحدت وجود معرفی می­کند و معتقد است که تمام کثرات این عالم، ریشه در وحدت دارد. او از لفظ خودداری به معنی خودبینی و خود را به حساب آوردن استفاده می­کند و در تمثیلی به زیبایی این مسئله را توضیح می­دهد.

اگر به دنبال یک شعر درباره نگاه زیبا و شعر در مورد چشمان سیاه هستید حتما این مطلب را بخوانید. گاهی اشعار معروف آنقدر زیبا هستند که همه افراد دوست دارند، آن­ها را دو صد بار بشنوند. دو عنصر معماری، یعنی “سرای مدرسه” و “طاق و رواق” ، که البته نگاه به این دو عنصر نیز در اینجا تنها از دیدگاه معماری نیست و حس فضایی و حال و هوایی که در این مکانها وجود دارد مد نظر شاعر است، و تابلویی که او برای بیان مقصود خود در خصوص حس این فضاها انتخاب کرده، عنصر معماری است. از سوی دیگر شرط این که خانهای معمور و ساخته شده به ترتیبی باشد که بتوان آن را “طرب سرای” خواند، این است که مبنای ساخت آن، که در هندسهاش تجلی مییابد، عشق باشد.

این بیت علاوه بر اینکه با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم معماری نشان میدهد که “محبت” در چه شرایطی به شکل ایدهآل خود خواهد رسید و اثر بخشیِ خود را خواهد داشت، از سوی دیگر نشان از درک عمیق شاعر از معماری دارد. ایوان کانونی است برای تزیینات مختلف بنا، مانند ایجاد مقرنسها با شیوه آجرکاری، گچبری و کاشیکاری. ایوانها به صورت فضاهای ورودی و خروجی ساخته میشوند و در حالی که برای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری میکنند و به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوقالعادهای دارد و به بنا، برجستگی و شکوه میبخشد.

ایوانها معمولاً از یک طاق تشکیل میشوند و از سه طرف بسته هستند و به طرف میانسرا باز میشوند. کاروانسرایی که همه از آن به سرعتی بیش از آنچه فکر میکنند خارج میشوند و هیچکس در آن بلند مدت نمیماند. همه به آرامش نیاز دارند. از سوی دیگر حافظ در این بیت نشان داده است که هر ساخته شدهای را ساختمان نمیدانسته و اشارۀ روشنی دارد که یک ساختمان به صِرف ساخته شدن دارای معماریِ خوب و به تبع آن حسِ خوب نیست و برای اینکه دارای معماری خوب باشد و به انسانی که در آن زندگی میکند و یا آن را میبیند حس خوب بدهد، لازم است مهندس و مهندسی آن ویژگیهایی داشته باشد.

به بیان دیگر در این نوشته از یک سو به دنبال یافتن جایگاه معماری در شعر و اندیشۀ حافظ هستیم و از سوی دیگر اینکه از این طریق دریابیم انسان ایرانی عصر حافظ که مخاطب او بوده است، از معماری چه شناختی داشته است؟ در این بیت نیز حافظ از یک سو برای بیان مقصود از عناصر معماری بهره برده و از سوی دیگر با زیباییِ حافظانه توضیح داده است، زمانی که وقت “عمارت” و ساختنِ “ویران سرای” برسد، این امر با ساختنِ “گِل” از “خاک” ولی با “آبِ دیده” انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید