حجاب و عفاف و فلسفه آن – ایرنا

طبیعی است که چون آموزش «فلسفه برای کودکان» روش خاص خود را دارد و بهصورت گروهی و جمعی انجام میگیرد، فایدههای زیادی خواهد داشت. طبیعی است که بحث از استقراء و ماهیت آن و اینکه آیا علوم تجربی یقین آور هستند یا خیر، یک بحث فلسفی است، هر چند که با همان روش و شیوه تجربی بسیط کهن بحث شود. با چنین تعبیری، «خود» را در هیچ فرد دیگری جز خودتان نمی­توانید بیابید. البته, باید توجه داشت که بر اساس منطق دو بخشی که بسیاری از فیلسوفان مسلمان, آثار منطقی خود را بر اساس این رویه نگاشته اند ـ خطابه و شعر در بخش صناعات خمس, مندرج می شوند که به عنوان منطق مادّی تلقی می شود و به صورت بحث مستقلی در ضمیمه منطق صوری قرار می گیرد.

اما به هر حال اهمیت كار فلاطوری در این است كه كوشیده همچون علامه طباطبایی قرآن را با خود آن فهم كند و در مواردی كه به تفاسیر مراجعه كرده عمدتا آثار مفسران نخستین(مثل طبری) و لغتشناسان قدیمی عرب را مد نظر قرار داده است، یعنی آثاری كه تا سر حد امكان از تاثیر اندیشههای یونانی و غیرعربی بری هستند. همان: صص59-53) قابـل توجه اسـت که در بـرخی از اسناد اسلامی توصیه شده است که اگر با این افراد تن به ازدواج دادید، از آنها بچهدار نشوید. 1. خیال, به مثابه مرتبه ای از ادراک (که گاه ادراک خیالی یا تخیّل خوانده می شود) عبارت است از ادراک موجودی مادی که دارای هیأتی خاص است.

5. خیال, به معنای عالم خیال منفصل (عالم مثال اکبر); عالمی که صورت های خیالی در آن جای دارند. 40. فارابی چنین می گوید: (قوام و جوهر شعر, نزد قدما, به آن است که شعر از چیزی که امری را محاکات می نماید, تألیف شده باشد و به اجزایی متقوم باشد که در زمان های متساوی گفته می شوند. بر همین قیاس, تخت نقاشی شده بدست یک نقاش در سطح فروتری قرار دارد, آن چه نقاش می سازد, چیزی حقیقی نیست, بلکه یک (محاکات) است.

در اندیشه اشاعره نظام اخلاقی به اراده، تشریع صرف حضرت حق باز میگردد و در این نظام هیچ رابطه علّی و معلولی بین افعال و نتایج ملاحظه نشده است؛ بلکه صرفآً اراده حضرت حق که ما نمیدانیم بر چه اساسی است، این نظام را ایجاد کرده است. فلسفه حجاب چیست و چگونه میتوان رابطه بین حکم حجاب و اخلاق را تببین کرد؟ هستی چیست و از کجا باید شروع کرد. چیزی که او می سازد, دارای هستی حقیقی نیست. کامو در طول حیاتش تصمیم گرفته بود که تا هست، زندگی را نه بر پایة امیدهای واهی، بل برای خود زندگی دوست بدارد.

بی گمان روزه سپر و مانعی است در برابر شرّ و فساد، وقتی که یکی از شما روزه داشت، دروغ نمی گوید، غیبت و تهمت نمی زند، چشم و گوش خود را از حرام حفظ می کند و به دنبال کسب رضای الهی است و می کوشد با تقوا و محفوظ نگه داشتن خود از شرّ نفس حیوانی و تقرّب به پیشگاه خداوند و جلب رضایت او سعادتمند گردد. با این حال, او در جهت توضیح و تکمیل سخنانش درباره صورت های زیبایی جسمانی نیز سخن می گوید. هدف او در این رساله, توضیح و تبیین بحث عشق به طور مختصر است; این رساله در هفت فصل تنظیم شده است و فصل پنجم آن (فی ذکر عشق الظرفأ و الفتیان للاوجه الحسان);در بیان عشق ظریفان و جوانان به چهره های زیبا, نام دارد.

3. خیال به معنای قوّه متخیّله یا مفکّره یا متصرّفه که قوّه ای از قوای نفس است. نکته دیگر این است که تمایزی که ارسطوییان اسلامی ـ از جمله ابن سینا ـ میان قوّه خیال و قوه متخیّله (معنای دوم و سوم خیال) قائل شده اند, در برخی موارد از دید پژوهش گران و مستشرقان به دور مانده و سبب بروز اشتباه و ابهام در معنای قوه خیال, شده است. سطح دوم واقعیت, عالم فیزیکی است. 1. قاطیغوریاس (مقولات دهگانه); 2. باری ارمینیاس (قضایا); 3. آنالوطیقای اول (قیاس); 4. آنالوطیقای دوم (برهان); 5. طوبیقا (جدل); 6. سوفسطیقا (سفسطه و مغالطه); 7. ریطوریقا (خطابه); 8. بوطیقا (شعر); 9. ایساغوجی (این بخش را بعد از ارسطو, فرفوریوس به عنوان مقدمه ای بر منطق نوشته است).

2. خیال به معنای قوّه خیال یا مصوّره; که قوه ای از قوای نفس است. 20. ابن سینا می گوید که دلبستگی به یک چهره زیبای انسانی, یا به قوه حیوانی اختصاص دارد یا مختص به قوه عقلانی است و یا آن که بر حسب ترکیب این دو قوه است. زن، باهوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند بامرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان با مرد پنچه نرم کند از عهد? با وجود اینکه کامو یکی از متفکران نزدیک به فلسفة اگزیستانس شناخته میشود، اما او همواره این برچسب خاص را رد میکرد.

پس نیاز به جامعه وجود دارد. زن به عنوان امین حق الله از نظر قرآن مطرح است یعنی این مقام و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست به زن داده و فرموده این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ کن آنگاه جامعه به صورتی در می آید که قرآن در آن حاکم است. به اعتقاد متخصصين فرهنگي غرب، اگر حجاب را از جامعه اسلامي بگيرند اسلام را تا حد زيادي شكست داده اند. قم – مدير كل سازمان تبليغات اسلامي استان قم گفت: مهمترين فلسفه وجودي ماه مبارك رمضان خود سازي و پرداختن به خود است.

حفظ اين كانون از محكمات و مسلمات شريعت اسلامي است و پوشش در حفظ و حراست اين كانون، نقش دارد. بر اساس این رای، فلسفهی تحلیلی قدمتی صد ساله دارد و حدوداً از ۱۸۸۰ آغاز شده است. مبحث بعدی به عدالت اختصاص داده شده که پس از نیمنگاهی مختصر به فلسفه سیاسی افلاطون، بحث در باب عدالت از نظرگاه جان رالز و رابرت نوزیک آغاز میگردد. 12. فلوطین در آغاز میمر چهارم, هدف از این بحث را توصیف زیبایی و تابناکی عقل و عالم عقلی و توصیف چگونگی دست یابی به آن و نظر افکندن به آن زیبایی و تابناکی والا عنوان می کند.

معتقد است که اثولوجیا در واقع, ترجمه آزاد برخی بخش های انئادهای (4 ـ 6) فلوطین است. دین و وحی همان حقایق فلسفی اند که آنها را مقبول طبع کسانی ساخته اند که قدرت تخیّلشان قوی تر از قوه استدلالشان است. جداسازی این گروه آخر از دیگران، تقسیم هوشمندانهای است که نشان از نگاه ژرف و حقیقتجویانه علامه نسبت به پدیدههای فکری و فلسفی موجود دارد. سوال مهمی که در فلسفه ی انگلیسی مطرح می شود این است: ((آیا این گزاره صادق است؟)) در فلسفه ی قاره ای این سوال این گونه پرسیده می شود: ((معنای این گزاره چیست؟)) در فلسفه های انگلیسی صدق و کذب اهمیت دارند، اما در فلسفه ی قاره ای فهم و ادراک دغدغه ی اصلی فیلسوف است و صدق و کذب فرع بر فهم است.

ملاصدرا در ضمن بحث از موضوع، طبق عادت خویش، دشواریها، اشکالات( خواه اشکالهای گرفته شده خواه اشکالهای مقدّر) ، لوازم، نتایج و خلاصه تمام جوانب مربوط به موضوع را می آورد و باز می کند و به آنها پاسخ می دهد و در بین همین بحثها، دلایل خود را نیز به طور ضمنی مطرح می کند. اگر مختص به قوه حیوانی باشد, از سوی عاقلان تظرّف خوانده نمی شود; چرا که اگر انسان, شهوات حیوانی خود را به صورتی حیوانی به کار بندد, باعث نقصان شده و به نفس ناطقه او ضرر وارد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید