دانلود کتاب فلسفهای برای زندگی اثر ویلیام بی. اروین – فیدیبو

» (روم، 21)، «از نشانههای خدا این است که از جنس خودتان برای شما همسرانی را آفرید تا در کنار آنها آرامش بیابید.» این آرامش از اینجا ناشی میشود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایهی شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر میباشند. حجاب نشان دهنده هويت جامعه است و تا آن را خدشه دار نكنند در ميان ملل اسلامي نفوذ پيدا نخواهند كرد. پیامد خوشایند عدم توفیق این براهین آن است که اصول اسلام متکی به اصول عقلانی استوار است، حداقل در این معنی که اصول مخالف آن نادرست هستند. ختم نبوت به این معنی است که خداوند از افراد بشر انتظار دارد که عقل خود را بهکار گیرند تا کنه واقعیت را دریاباند، گرچه این عقلی است که اصول اسلام راهنمای آن است.

ملا هادی سبزواری(۱۲۱۲-۱۲۸۹ق) را فیلسوف برجسته قرن سیزدهم قمری (نوزدهم میلادی) و بزرگترین مروج و شارح فلسفه صدرائی دانستهاند. در گذشته، مسأله جدایی دین از عقل و خرد یا فلسفه و حکمت مطرح میشد. این مباحث مهم از طرف ویلیام درای، میخائیل اسکریون و آلان دوناگان مطرح شد. در حقیقت، این اعتراضها از نشناختن انسان و جهان،به عبارت دیگر از یک جهانبینی ابتر و ناقص پیدا میشود. انسانبرای زندگی ابدی و کامل و بدون نقص آفریده شده و زندگی این دنیا مقدمهآخرت قرار داده شده است، تا در قالب این جسم به آن کمال برسد و باعبادت استحقاق آن درجات را پیدا کند.

او را يكى از بزرگترين مفسران آثار ارسطو در همه دورانها دانستهاند. همچنین بحث در باب وجود را چنانچه هایدگر به ما آموخت میتوان در آثار تمام فلاسفه یافت اما خود او بود که مفهوم وجود را چنانچه شایسته و بایسته است از دل اشعار پارمنیدس و رساله ی سوفیست افلاطون و متافیزیک ارسطو بیرون کشید و عمر فلسفی خود را که قریب به نیم قرن بود در تلاش برای انکشاف و ظهور این مفهوم صرف کرد.

بنابراین هر انسانی به نوعی فیلسوف و تحت تاثیر فلسفه است؛ چرا که زندگی خود را هر چند ناخودآگاه، بر اساس جوابهایی که به این سئوالات بنیادین می دهد، بنا می نهد؛ با این تفاوت که فیلسوف رسمی و واقعی، این پرسش ها را به طور جدی و منظم پی گیری کرده، جواب هایی را که تا کنون داده شده است در بوته نقد نهاده و به جستجوی را ه حل های نو می پردازد. فلسفه مَشّاء، فلسفه اِشراق و حکمت مُتعالیه، سه مکتب فلسفی مهم در جهان اسلاماند. ابن سینا با نظریهپردازی در موضوعات گوناگون و طرح اصول و فروعات فلسفی جدید به گسترش و تکمیل فلسفه اسلامی پرداخت.

برخی از مخالفان فلسفه، نظیر ابن تیمیه تا آنجا پیش رفتند که خود منطق را مورد انتقاد قرار دادند، اما در حالی که سنت فلسفه مشائی در جهان اسلام در بین اهل تسنن زوال مییافت، با این حال در حوزههای دیگر حیات اسلامی مانند کلام و فقه وارد شد و نفوذ آن تداوم یافت تا جایی که در قرن اخیر به عنوان بخشی از جنبش احیاء اسلامی تجدید حیات یافت. ابونصر محمد فارابی(۲۶۰-۳۳۹ق) را مؤسس فلسفه اسلامی میدانند و به او معلم ثانی لقب دادهاند.

اِتین ژیلسون (Étienne Gilson )(۱۹۷۸-۱۸۸۴م)نوشته است که برخی، وجود فلسفه مسیحی را با این استدلال ناممکن دانستهاند که چنین مفهومی مستلزم تناقض است و تحقق آن امکانپذیر نیست. بسیاری از مفسران غربی فلسفه اسلامی تعارض بین عقل و وحی را موضوع محوری آن میدانند. خاستگاه فلسفه اسلامی، یونان باستان است. به گفته مرتضی مطهری، هر چند فلسفه اسلامی از فلسفه یونان گرفته شده است، فیلسوفان مسلمانان با تألیف کتابهای فراوان، آن را بسیار گسترش دادند. فلسفه در عالم تشیع بسیار آسانتر تداوم یافت، و سنت گرامی داشت فلسفه در ایران و دیگر جوامع شیعی تا به امروز استمرار داشته است.

گرچه فلسفه مشاء بعد از قرن ششم هجری (دوازدهم میلادی) در دنیای اهل تسنن به شدت زوال یافت، اما به عنوان بخشی از طیف وسیعی از رویکردهای فلسفی در دنیای شیعی تداوم یافت (یا خود به تنهایی یا آمیخته با عناصر فلسفه اشراق) و در نظامهای نظری بسیار پیچیدهتر بسط و گسترش یافت. گفته شده فارابی، اصول و مبانی فلسفه اسلامی را پایهگذاری کرد؛ اما نتوانست آن را گسترش دهد.

برخی از متفکران، عنوان فلسفه اسلامی را ترکیبی ناسازگار دانسته و گفتهاند روش فلسفه استدلال عقلی است و با روش دین که تعبد به قرآن و سنت است، ناسازگار است. در مقابل، بعضی ابونصر فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی خوانده و کندی را زمینهساز تأسیس آن دانستهاند که درصدد برآمد فلسفهای نو و هماهنگ با معارف اسلامی ارائه کند. ابنسینا را برجستهترین فیلسوف مشاء دانستهاند. ابن رشد اندلسی(۵۲۰-۵۹۵ق) نیز فیلسوف مسلمان مشائی بود. هر چند غزالی اغلب به عنوان دشمن بزرگ فلسفه شناخته میشود، در بازبینی دقیقتر بسیاری از کتب او روشن است که او خود به بسیاری از اصول عمده تفکر ابن سینا معتقد بوده است.

برخلاف این مکتب فلسفی، فلسفه اشراق افزون بر روش عقلی و استدلالی، بر شهود درونی و سیر و سلوک، تأکید میکند. اين گرايش طبيعى، افزون بر آن كه آثار مثبت روانى در ديگران پديد مى آورد، به تحقق آثار گران بهاى روانى در شخص آراسته نيز مى انجامد. او همزمان با جنبش علمیای که بر اثر ترجمه متون یونانی به عربی، به وجود آمده بود، به بغداد رفت و بسیاری از کتابهای یونانی، به ویژه آثار ارسطو را مطالعه کرد. مسلمانان از قرن دوم هجری، ترجمه آثار فلسفی را آغاز کردند. همانطور که می دانید انسان برای ادامه ی حیات خودش و حفظ بقای خودش لوازمی دارد و امکاناتی را برای زندگی می طلبد که بخشی از آن ها مادی است و بخشی معنوی و الهی ؛ اگر قرار باشد کیفیت زندگی مناسب و مطلوب باشد باید حد تعادلی بین آن ها رعایت شود .

الف) ضخامت: يكي از ويژگيهاي پوشش، ضخامت آن است؛ به گونهاي كه پوست بدن از زير آن پيدا نباشد؛ در غير اين صورت پوشش محسوب نميشود. این مجموعه دعاهای پرمحتوا منسوب به امام علی بن الحسین علیه السلام معروف به امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان است که از صدر اسلام مورد توجه علماء و بزرگان بوده، بعد از قرآن تنها مجموعه ای است که از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم هجری به صورت تالیف و تصنیف باقی مانده است و پس از قرآن قدیمی ترین کتاب شیعی که از اول به صورت تالیف کتابی به وجود آمده و اکنون در دست ما است همان صحیفه سجادیه است که جناب زید بن علی بن الحسین علیه السلام وقتی که در جنگ با امویان در بیابان معروف به «فخ» نزدیک شهر مکه شهید گردید، همین کتاب همراهش بود و آن را به کسی سپرد و از آن دو نسخه موجود بوده است.

وقتی غریبهای هنگام رانندگی ازحرکت بازمان می دارد. چند پاسخ به این پرسش وجود دارد. به گفته او چون همیشه در زندگی خیر بیشتر از بد وجود دارد، میتوان هر چقدر هم که چیزهایی بد به نظر برسد راضی باشد. بنابراین اگر شخص بخیلی كه سرشت او بخلورزی و عدم بخشش است، احیاناً بذل و بخششی كند، این كار او خُلق بخشش بهحساب آمده و از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت است، و یا اگر كسی ازروی فكر و تأمل به كاری دست زند، آن كار نیز متصف به ارزش اخلاقی میشود. کسی که به این چیزها مشغول شد، به ارزش های واقعی کی خواهد رسید؟

این سخنان اشاره به اثرات و بازتابهای مادی و فیزیکی روزه و سلامتی دارد که برای بدن به همراه میآورد. قرآن همواره از خواننده درخواست میکند که برای اثبات حقانیت اسلام از شیوه عقلی استفاده کند و لذا ارزش والایی برای عقل قائل است. به اعتقاد آنها فیلسوفان تحلیلی تلاش می کنند در نوشته های خود از زبانی بدون غموض و ابهام استفاده کنند. مطمئناً این استدلال به سود پژوهش آزاد در مفهوم جدید این اصطلاح نیست، بلکه رویکردی است که ارزش والایی برای عقل مستقل قائل است که ممکن است به عنوان موافقت با خود پرداختن به فلسفه نیز تفسیر شود.

دیدگاهتان را بنویسید