در سال 1984 تصویب شدند

بر همین اساس بود که دولتهای رفاه برنامههای مربوط به کنترل جمعیت و تنظیم خانوادهها را در دستور کار قرار دادند. این برنامهها از طریق تشویق مردان و زنان به ازدواج در سنین بالاتر، تشویق مراکز پزشکی به بهداشت باروری، تولید و تنوعبخشی به وسایل کنترل بارداری، اولویتدهی به فعالیتهای اجتماعی و مشارکت در برنامههای توسعه برای زنان و اموری از این دست دنبال شد. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعیت و دعوت خانواده به جلوگیری از بارداری و تنظیم زاد و ولد بود. دولت رفاه برای رساندن افراد خانواده به حداکثر آسایش – براساس آموزههای فردگرایانه- با پاره پاره کردن مسئولیتهای خانواده، اکثر آنها را خود بر عهده گرفت. صنایع تبلیغاتی ـ تجاری گسترده، عملاً مردم را تحت فشار روانی نهاده و مصرف آنها را بسیار شدت و سرعت بخشیده است. از سوی دیگر فراوانی مصرف که تا قبل از آن وابسته به کمیت نیروی انسانی و خواستههای رو به تزاید او برای زندگی بود؛ به صورت دیگری تداوم پیدا کرد. البته واضح است که سرمایهداری از جهاتی به جمعیت و افزایش آن وابسته است. درآمد روستائيان بيش از ۵۰ درصد بالا رفته و بسياري از روستاهاي اين كشور به بزرگترين پايگاه هاي توليدي چين و منطقه تبديل شده اند.

نتایج سرشماری انجام شده نشان میدهد که در حال حاضر 49.7 درصد جمعیت چین در شهرها زندگی میکنند که نسبت به آمار 36 درصدی 10 سال قبل بیشتر شده است. روشِ اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه کاهشِ تدریجی بنیۀ مالی ایران است، دقیقاً کاری که آمریکا دو سال است نسبت به چین آغاز کرده تا نرخِ رشدِ بنیۀ مالی بیجینگ را بگیرد که البته دیر شده است. اتفاقاً به دلیل اینکه کاهش جمعیت تحت تاثیر ابعاد مدرنیته و در یک فرآیند زمانی قابل توجه رخ داده، در رفتارهای روزمرّه انسان غربی رسوخ کرده است. کاهش ارزش پول چگونه امکانپذیر میشود؟ وی خاطر نشان کرد که سیاست درهای باز پیش شرط پیشرفت کشور است و بسته بودن بدون شک منجر به عقب ماندگی میشود. رییس جمهوری چین در ادامه این نشست تصریح کرد: ما یک الگوی جدید توسعه را در پیش خواهیم گرفت که مبتنی بر دو چرخه داخلی و بینالمللی درهای باز و کمک متقابل آنها به یکدیگر است. اگر آمریکا در بستر این جنگ تجاری، رویکرد تشدید جنگ تجاری را در پیش گیرد آنگاه احتمال دارد که چین به سمت افزایش نقش سیاسی خود در جهان نیز گام بردارد.

اظهارات سیاسی و اطلاعات به طور آشکار و مستمر برای جلوگیری از انتقاد از دولت یا حزب حاکم سانسور میشوند به طوریکه گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۵ چین را در رتبه ۱۵۹ در بین ۱۶۷ کشور از نظر آزادی رسانه قرار دادهاست. بنابراین به هم خوردن توازن جمعیتی از نظر مذهبی میتواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعی، هم بچهدار شدن زوجهای جوان را به تعویق میاندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر میسازد. در حال حاضر دولت برای حل مشکلات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و ازدواج جمعیت جوان و فراوان کشور، دچار بحران است. به عبارت دیگر هر چه جمعیت جوان جویای کار بیشتر باشد، نظام سرمایهداری قدرت بیشتری برای کنترل دستمزدها ومسایل مشابه خواهد داشت. 2- تعادل بازار کار به سود سرمایهداران، براساس تقاضای بیشتر فرصتهای شغلی و عرضه کمتر این فرصتها مبتنی است. 3- فراوانی مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آنها موجب رونق تولید و تولید بیشتر موجب سود فراوانتر برای سرمایهداران میشود. بنابراین کاهش جمعیت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلی و خارجی ضرری به نظام سرمایهداری نزده است.

چین تلاش می کند بهترين و با كيفيت ترين كالاها را در آينده در دنيا توليد كند و هم اينكه تا سال ۲۰۲۵ ميلادي توليد و ساخت چين را در دنيا نهادينه كند و از بند نهادهاي دولتي بتدريج خلاص شود و كنترل دولت را بر قلب اقتصاد كشور كاهش دهد. جنبش میهن دوستانه ی چهارم می در اعتراض شدید به نظام فئودالی و امپراتوری در چین بود و به دنبال این جنبش طبقه ی کارگر چین وارد صحنه ی سیاست شدند. در عین حال روسیه مهمترین شریک چین در صحنه بین المللی است. بر طبق اغلب پیشبینیها، مصرف نفت چین سالانه رشدی معادل ۵/۴ درصد خواهد داشت، نرخ رشدی كه دو برابر متوسط نرخ رشد جهانی و چهار برابر نرخ رشدی است كه احتمالاٌ كشورهای توسعه یافته تجربه خواهند كرد. دولتهای رفاه یا همان دولتهای حداکثری، کوشیدند که در همه عرصههای مربوط به زندگی شهروندان وارد شده و اغلب حوزههای زندگی آنان را مدیریت کنند. صرفنظر از تحولاتی که در شیوههای زندگی و رفتار افراد در دهههای میانی قرن بیستم اتفاق افتاد، دولتهای رفاه مستقیم و غیرمستقیم بر خانوادهها تاثیر گذاشتند. ج- مدرنیته و مولفههای آن مدرنیته با تمام جنبشهایی که از دل آن جوشید، شیوههای زندگی انسانها را به غایت دگرگون ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید