• سایر اهداف با رضایت شما

هر سازمان برای داشتن یک استراتژی موفق، میبایست به وضوح نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات لازم برای انجام فرایندها و فعالیتها را تعریف کند. هر سازمان عناوین شغلی و توصیف های شغلی مناسبی را که نیاز آنها را برآورده می کند، برای خود تعریف کرده و هر یک از افرادی که دارای این عناوین شغلی هستند، می توانند یک یا چندین نقش را بر عهده داشته باشند. با توجه به استراتژی سرویس ITIL که در سال 2011 منتشر شده، ماتریس RACI یک روش منظم، مختصر و آسان را برای پیگیری این موضوع که چه کسی چه کاری را در هر فرایند انجام میدهد، ارائه کرده و کمک میکند تا تصمیمگیریها با سرعت و مقتدرانه انجام شوند. ابزار جمعآوری دادههای تحقیق مصاحبه است و بهمنظور تحلیل دادهها، از روش تئوری زمینهای استفاده شد. هر چه سازمان رشد کرده و بالغ تر شود، نقشها و روابط آن نیز باید تغییر کند در غیر اینصورت با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. می گویند اگر می خواهید بمانید، به همان کسی که قدرتمند است تمسک کرده و سلطه را بپذیرید. جامعهٔ سیاسی گونهای نظم انسانی را جانشین هرجومرج میکند. لذا کلیه مقالات واصله در زمینه مطالعات تجربی، تحولات و پیشرفتهای نظری و روش شناختی در علوم انسانی داوری می شوند.

در ITIL هیچ best practice و روش منحصربفردی جهت سازماندهی برای هر سازمانی بطور مجزا وجود ندارد که متناسب با هر یک از سازمانها و موقعیتهای مختلف باشد و هر یک از این روش ها باید متناسب با محدودیت منابع و اندازه سازمان، ماهیت و نیازهای کسب و کار و مشتریان تغییر کنند. بعلاوه به نظر می رسد که برخی نقشها بدلیل ماهیت خاصی که دارند، ترکیبی از دو مورد قبل باشند. ماهیت این ساختار، ساده است. برای کمک به این کار، مدل RACI (مسئول، پاسخگو، مشاور، اطلاع رسان) یا “ماتریس مجوز (authority matrix)” اغلب در سازمانها برای تعریف نقشها و مسئولیتها مربوط به فرآیندها و فعالیتها مورد استفاده قرار میگیرد. طبق گزارش شورای اروپا، همگرایی همواره بستری مهم برای نوآوری بوده است، زیرا پیشرفتهای مهم در فناوری، اغلب در مرز بین فناوریهای مختلف و بخشهای صنعتی رخ میدهد. هدف اولیه Service Desk، ارائه یك نقطه ی ارتباطی بین خدمات ارائه شده و كاربران است. نقطه شروع طراحی سازمانی، استراتژی است، زیرا مسیر و راهنمای هر مرحله از فرایند طراحی را ارائه میکند.

کتاب «سیاست» اثر «كنت ميناگ» به زبان ساده و مختصر بسیاری از رخدادهای تاریخی و سیاسی را بیان میکند ازاینرو این اثر کتاب مفیدی برای افرادی است که میخواهند مطالعه در حوزهی سیاسی و اجتماعی را شروع کنند. در صورتی که Xiaomi دادههای شخصی شما را که منشاء آن در منطقۀ اقتصادی اروپا (EEA) است با یکی از نهادهای گروه Xiaomi یا یک خدماتدهندۀ سومشخص خارج از منطقۀ اقتصادی اروپا (EEA) به اشتراک بگذارد، این کار را بر اساس مقررات قراردادی استاندارد اتحادیۀ اروپا یا سایر تدابیر حفاظتی پیشبینیشده در GDPR انجام خواهیم داد. در ITSM ، نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را می توان بر اساس زمینه کاری سازمانها به روشهای مختلف ترکیب یا دسته بندی کرد، نقش هایی وجود دارند که به طور مستقیم با افراد در تعامل هستند، در حالیکه سایر نقشها به طور مستقیم با فناوری در تعامل و ارتباط هستند. چون زور داریم می توانیم تصمیم دیگران را نقض کنیم. نقش در فرآیند یا عملکرد تعریف می شود.

نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – مسئول: شخص یا افرادی که مسئول اجرای درست کارها هستند (تا job ها انجام شود). برای مثال یک شخص یا تیم ممکن است چندین نقش داشته باشد، برای مثال نقش های مدیر رخداد و مدیر مشکل ممکن است به یک فرد واگذار شود. مذاکره و توافق در خصوص سطج سرویسی که برای مشتری ارائه میشود (داخلی یا خارجی). آگاهی از آنچه که IT می تواند در کسب و کار ارائه دهد، از جمله قابلیت های جدید. آگاهی از نقشی که فناوری اطلاعات در برآورده ساختن اهداف کسب و کار ایفا میکند. حصول اطمینان از اینکه که اهداف مورد توافق در قراردادهای پایه با اهداف SLA و SLR همراستا و سازگار باشند. حصول اطمینان از اینکه برای هر یک از سرویسهای مشتری، گزارشهای سرویس تولید شده و تناقضهایی که در اهداف SLA وجود دارند، مشخص شده و مورد بررسی قرار میگیرند و اقداماتی برای جلوگیری از آنها انجام میشود. عامل کلیدی برای هر سازمان فناوری اطلاعات آن است که اطمینان حاصل شود نقشها براساس ساختار، خدمات ارائه شده و فرآیندهای آنها تعریف، مستند و تخصیص داده شده و بطور مداوم مورد بازبینی قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید