سیاست خارجی چین – بخش اول – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

توضیح اینکه سون یـات سـن ایـده توزیع برابر و صحیح ثروت را نه از مارکس، بلکه از تعالیم کنفوسیوس اخذ کرده بود. در اوایل سلسله مینگ ، بسیاری از زمین ها بدون صاحب و بایر بود . وی خاطر نشان کرد که سیاست درهای باز پیش شرط پیشرفت کشور است و بسته بودن بدون شک منجر به عقب ماندگی میشود. با شروع اصلاحات اقتصادی برای رسیدن به توسعه در چین، این کشور یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را در دنیا تجربه کرد. نظام اقتصادی مائو بیشازحد متمرکز و بوروکراتیک بود و آزادیهای اقتصادی در آن به چشم نمیخورد. در زمان مائو چین غالباً از خود تصویر کشوری ستیزهجو و توسعهطلب عرضه کرد و سیاست مرزی چین را گاهی به بنبستهای واقعی دیپلماتیک کشاند. 52)کوائچی، هاندا.”روابط سیاست ایران و چین در دوره ساسانی”، بررسیهای تاریخی، سال ششم، ص 168؛و کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص 531 . 80)کوائچی، هاندا.بررسیهای تاریخی، سال ششم، ص 30 . به علاوه، تصمیم دولت چین در سال ۲۰۰۴ مبنی بر ایجاد ذخایر استراتژیك نیز در افزایش مصرف و در نتیجه واردات این كشور تأثیر خواهد گذارد. • اتحادیه عرب در حال تجدیدنظر در قبال سوریه است و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به تدریج ئر حال عادی سازی روابط خود با حکومت اسد هستند.

با میانجیگری پاکستان، نمایندگان چین و ایران در اسلامآباد برای برقراری روابط سیاسی، مذاکرات خود را در روز ١٦ آگوست سال ١٩٧١ آغاز کردند. آنچنان که واقعیتهای جاری حکایت کرده و اغلب ناظران تحولات سیاست خارجی چین گواه میدهند که توسعه اقتصادی به محافظهکاری و عملگرایی رهبران چین در روابط خارجی منجر شده و احساس مسؤولیت آنها را در برابر نظم و ثبات سیستم بینالملل افزایش داده است. چین بعد از انقلاب کمونیستی در سال 1949 سیاست توسعه اقتصادی را پیش گرفت. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی در چین و تهدیدهای جدی شوروی، چین بهاجبار به سمت ایالاتمتحده رفت و از آن زمان سیاست تعامل با جامعه جهانی در این کشور آغاز شد. اکثر تحلیلگران پیش بینی می کنند که تولید ناخالص داخلی واقعی چین تا سال 2030 از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پیشی خواهد گرفت تا این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. با اینکه کشاورزی وضعیت به نسبت مطلوبی داشت اما این کشور همچنان تا خودکفایی فاصله زیادی داشت. در طول این جنگ نزدیک به 20 میلیون چینی کشته شدند و فجایع انسانی بسیاری در این کشور اتفاق افتاد. به دیگر سخن، چین در این دوران حقیقتا کوشید که درهای کشورش را به دنیا بگشاید.

اصلاحطلبان، حزب کمونیست را مجاب کردند که بهجای مبارزه طبقاتی، توسعه اقتصادی را در صدر اهداف خود قرار دهند. با اینکه مائو با برنامه صنعتی کردن چین توانست پایههای استواری برای اقتصاد این کشور بسازد اما مردم در طول دو دهه حاکمیت بیچونوچرای اندیشههای کمونیستی و مبارزه طبقاتی، فقیرتر شدند و اقتصاد کشور رو به ورشکستگی گذاشت. این آزمونوخطاها برای این کشور کمهزینه نبود و آثار فاجعهباری بهجا گذاشت، زیرا برخی از این سیاستها با شکست کامل مواجه شدند. در چنین شرایطی، اگر شما از قبل تنها یک سهم تسلا به قیمت 1600 دلار داشتید، در روز بعد دارای پنج سهم خواهید بود؛ اما میزان سرمایه شما تغییری نکرده و مجموع سرمایه شما از سهم تسلا، همان مبلغ 1600 دلار است. آنها متوجه شدند که تنها با یک نظام اداری کارآمد و بهدوراز بوروکراسیهای اضافی میتوانند به رشد اقتصادی برسند و اوضاع کشور را به سامان کنند. با آنکه شکر از دیر باز در چین شناخته شده بود ولی در یک نوشته چینی به شکری که در روزگار ساسانیان به چین صادر میشده اشاره شده است (67) .بارتلد مینویسد:تجارت با هندوستان و چین چه در خشکی و چه در دریا تماما در دست ساسانیان بود (68) .امپراتوری چین نیز از موانعی که دولت ایران بر سر راه ابریشم پدید آورده و به تنها خریدار کالاهای چین بدل گشته بود، ناخرسند مینمود.زیرا دولت ساسانی بهای خرید و فروش ابریشم را به میل خود معین میکرد و پارچههای ابریشم زربفت ایرانی بسیار گران (69) و تنها در دسترس اشراف و بزرگان رومی و پوشش استخوانهای قدیسان قرار میگرفت (70) .

این کشور نزدیک به 6 هزار سال نظام سلطنتی داشت؛ اما در سال 1911 با تشکیل جمهوری چین، این نظام سلطنتی از بین رفت. مردم ملت ” دان شیان ” در شمال غرب ” سون ” نیز کشور ” شی شیا ” ( از سال 1038 تا سال 1227 میلادی ) ایجاد کردند . تلاشهای چینیها برای شکل دادن به نظم نوین اقتصادی، را میتوان در سیاستهای اعمالی آن برای تأسیس صندوق 32 میلیارد دلاری برای سرعت بخشیدن به احداث جاده ابریشم در آسیای مرکزی و ایجاد بانک آسیایی جهت سرمایهگذاری در زیرساختها در این منطقه نیز مشاهده کرد. علاوه بر این، شبکه قدرتمند اتحادهای ایالات متحده که بیش از 70 سال زیربنای سیستم بین المللی بوده است به نفع چارچوب پیشنهادی چینی شامل گفتگو، مذاکره و همکاری منحل می شود. کشور های عربی به خاطر حفظ بازار دبی، ایالات متحده آمریکا و کشور های غربی به خاطر جلوگیری از رشد اقتصادی چین و هند به خاطر جلوگیری از رشد اقتصادی پاکستان، ایران به خاطر کاهش نقش خود در منطقه به دنبال تخریب بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید