سیاست کار است یا زندگی – مصادیق – سوره اندیشه

۷. نظارت بر ورود و خروج آثار مشکوک هنرهای تجسمی درچارچوب مقررات و سیاست های مصوب. ابژه سلطه – اسارت در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شکل “آگاهی سلطه گونه” از بیگانه (آمریکا – غرب) بازنمایی می شد. توانستند این را کنترل کنند؛ که خب، امروز در یک حد خیلی خوبی هست. ۴. کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف حراست واحد های تابعه و سازمانهای وابسته، میزان موفقیت طرحها و برنامههای مصوب، از طریق دریافت گزارشها و بازدیدهای غیرمترقبه. موفقیت تجاری یک محصول، به میزان توانایی محصول برای رفع نیازهای مصرفکننده آن بستگی دارد. امروز صنایع دانشبنیان از جملهی کارهائی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیتهای گوناگونی در کشور وجود دارد که میتواند این خلأ را پر کند. این سیاستهای اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. این تحقیقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعاً به کار شما میآید و به درد شما میخورد. نقش در فرآیند یا عملکرد تعریف می شود.

۲۴. ایجاد ، هماهنگی و وحدت رویه به منظور حسن اجرای مأموریت ها، وظایف و تکالیف در حوزة مطبوعات میان واحدهای استانی. پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، ۲۴ تیر ۱۳۹۴. این اصول برای چند سال اول انقلاب بطور گستردهای اعمال گردید و ایران مرکز ثقل رفت و آمد همه نهضت های آزادی بخش، جریانات سیاسی و معارض حکومتها و همینطور حامی جریان های مخالف قدرت های بزرگ شد.اما به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشور های جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و امریکای شمالی روی آورد. در دسامبر 1992 سران اتحادیه اروپا در بیانیة اجلاس ادینبورگ علاقمندی خود را به گفتگو با ایران اعلام کردند و خواستار مذاکرات انتقادی طرفین شدند. مذاکرات سطح بالا و مبادله هیات ها و رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی بسیار کاهش یافت و ما دیگر شاهد سفرهای سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی-تجاری در سطح روسای کشورها و حتی وزرای خارجه و یا وزرای اقتصادی به پایتخت های یکدیگر نیستیم.روی کار آمدن محمود احمدی­نژاد واکنش­های متفاوتی در سطح بین الملل برانگیخت. کار بسیار جالبی است. و این موضوع بسیار اساسی و نگرانکننده است.

حالا آمریکا یک گوشهای از این امپراتوری است – اینها مسلط بودند بر این کشور؛ انقلاب دست اینها را کوتاه کرده. در سال 1900 میلادی صنایع اطلاعاتی تنها 8 درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا را شامل میشد و در سال 1955 صنایع اطلاعاتی یکچهارم از سطح تولید ناخالص ملی آمریکا را به خود اختصاص میداد. باید این را در کشور تقویت کرد. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها میدانید، سلطهی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینهی اقتصاد انجام دادهایم. در تحلیل ناکامیهای تاریخی روند توسعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران از عوامل متعدد داخلی و خارجی یادشده و از تئوری پردازیهای متنوعی استفادهشده است.

خود مردم راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. ما باید دنبال این راه باشیم. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهای اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بیمورد شود. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر در تاریخ 12 خرداد 1389 و پس از تأیید هیأت امنا به صورت دانشکدۀ مستقل در دانشگاه ملایر شروع به فعالیت نمود. دبیر جشنواره علوم انسانی عمار گفت: ۱۴ هزار ساعت روایت مستند انباشته شده در جشنواره فیلم عمار وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به نظریه را دارند. خوشبختانه انسان مشاهده میکند که همین روحیه هم در دستگاههای گوناگون وجود دارد. ۹. پیشنهاد ایجاد، انحلال شعبه یا شعبه­هایی از هیأت ها در حوزه ستادی یا واحد های استانی با توجه به حجم نیروی انسانی و واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته. ۵. برنامه ریزی برای استفاده اصحاب فرهنگ وهنر ازفرصت های آموزشی و مطالعاتی درداخل وخارج ازکشور . این انگیزهی جوان دانشجو و فکور، خیلی برای آیندهی کشور مهم است. مسئلهی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید