فناوری اطلاعات و بهینهسازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

در حقیقت، این مورد محدودیت عمده فناوری اطلاعات در مواجهه با موضوعاتی از قبیل نظامهای اجتماعی و زنجیرهوار، مثل مدیریت دانش میباشد. شکل زیر، برخی از فناوریهای اطلاعات و فرایندهایی را که میتواند در خصوص مدیریت دانش به کار رود، به تصویر میکشد (رادینگ، 1383: ص58). سیاستِ واقعی در اواسطِ قرنِ ۱۹ در اروپا شکل گرفت، و محصولِ برخوردِ روشنگری با شکلگیریِ دولت و سیاستِ مبتنی بر قدرت بود. لذا طی سالهای76 تا80 روابط با اروپا توسعه یافت وبرای اولین بار روسای جمهور ایتالیا، آلمان، و فرانسه از ایران دیدار کردند. حالا من اینجا بگویم که آقای نعمتزاده اگر میخواهند دنبال بکنند، تعداد کارخانههایی را که الان کار نمیکنند -یعنی کارخانهای است که همه چیزش آماده است و الان کار نمیکند- برای ما آمدند گزارش دادند؛ عدد و رقمی دقیق را؛ تعداد کارخانههایی را که زیر پنجاه درصد دارند کار میکنند مشخّص کردند؛ تعداد کارخانههایی را که زیر هفتاد درصد دارند کار میکنند مشخّص کردند. در پژوهشی، رابطة ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 را بررسی کردند.

به پیشنهادوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب میشود. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شامل مشخصهیابی، طراحی و توسعه، تلفیق و یکپارچهسازی سیستمها، ابزارها، و کاربردهایی میشود که موضوع اصلی آنان، انتقال داده، نمادبندی کدها (رمزگذاری و کد خوانی)، قابلیت دسترسی، پردازش، امنیت سیستمهای ارتباطی، انتقال داده، تبادل بین شبکهای دادهها، عرضه اطلاعات، مدیریت دادهها، سازماندهی دادهها، ذخیرهسازی و بازیابی اطلاعات و دادهها است. حتی اگر پردازش بیشتر این دادهها به هدف اولیۀ گردآوری آنها مرتبط نباشد، Xiaomi در صورت لزوم و داشتن مجوز قوانین جاری یا بنا به درخواست شما همچنان این نوع اطلاعات را به مدت طولانیتر از زمان استاندارد نگهداری خواهد کرد. مانند کوکیها و سایر فناوریهای شناساگر، نشانی IPها، اطلاعات درخواست شبکه، تاریخچه پیام موقت، رخدادهای استاندارد سیستم، اطلاعات از کار افتادگی، اطلاعات رخداد تولیدشده در نتیجۀ استفاده از خدمات (مانند زمان ثبت، زمان دسترسی، زمان فعالیت و غیره). یعنی از همین طرحهایی که الان روی زمین هست -یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان- اگر دهدرصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور میافتد.

به من آنجور که حالا گزارش دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ما طرحِ روی زمین داریم -همه هم دولتی است- اگر چنانچه ما بتوانیم دهدرصد اینها را بدهیم به بخش خصوصی، شما ببینید چه اتّفاقی میافتد؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان ناگهان وارد کار میشود، این خیلی مهم است. اگر چنانچه بهطور جدّی با رکود مبارزه نشود، همین رشد سه درصد هم به خطر خواهد افتاد، تورّم هم بالا خواهد رفت، مشکل اشتغال هم پیش خواهد آمد. اگر به مسئلهی رکود رسیدگی نشود، روی همهی نشانهها و شاخصهای اقتصادی اثر خواهد گذاشت. بعضی از اینها مشکل نقدینگی دارند؛ یعنی سرمایهدرگردششان مشکل دارد -که این کار کار بانکها است، بایست بانکها جواب بدهند در این زمینه؛ که اگر در اقتصاد مقاومتی، همان کارگاه اساسی و ستاد فرماندهی راه بیفتد، به همهی اینها میتواند برسد- امّا مسئلهی بعضی از اینها مسئلهی نبود نقدینگی نیست، تسهیلات را هم طرف گرفته، کارخانه الان حاضر و آماده است، هیچ مشکلی ندارد، ماشینهایش هم آنطور که حالا گفتهاند بعضی از اینها اینجوری است که ماشینها هم ماشینهای نو است، لکن کار نمیکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ صرفاً سیاستهای کشور مانند امسال تثبیت کننده خواهد بود. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ “منصور کبگانیان” دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در حاشیه یکصد و شصتمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به طرح بحث سند ملی فناوری نانو در این جلسه، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1385 مصوبهای با عنوان “راهبردها و سیاستهای نانو” داشت که خوشبختانه با تلاش بسیار خوب مسئولان ستاد فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شاهد پیشرفتهای خوبی در این حوزه بودیم.

دیدم. خیلی لازم است به نظر من -اگر وقت کنند آقای رئیسجمهور یا لااقل آقای جهانگیری- که بخواهید و ببینید مجموعهی بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی میتوانند انجام بدهند و ظرفیّتش را دارند؛ ظرفیّت خیلی خوبی است. من البتّه اطّلاع دارم که آقای رئیسجمهور شورایی را تشکیل دادهاند، خود ایشان هم شرکت میکنند، بسیار هم کار خوبی است؛ امّا این آن ستاد فرماندهی نیست. قدم بعدی این است که یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه تشکیل بشود. پس قدم اوّل، ایجاد این برنامه بود با این خصوصیّات. ۸. بررسی ، مطالعه و ارائه ضوابط ، سیاستها وخط مشی های مربوط به تأسیس ، بهره برداری ، توسعه وگسترش مراکز فرهنگی ، هنری و آموزشی چند منظوره با لحاظ نمودن رشد جمعیت. ۳. تدوین سیاست­ها و ضوابط حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی و هدایت و نظارت بر آن ها. پایایی پرسشنامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 82/0 تایید گردید. در بررسی فناوری ها و نوآوری های دوران پیش از تاریخ، باستان شناسان عوامل و پیش شرط۔ تجزیه و تحلیل سیستم جدید به نحوی که توسط بازیگران نقش های مختلف درک میشود می تواند تعیین نماید که چگونه فن آوری استفاده می شود ، چگونه بر کاری که کاربران مسئول اجرای آن هستند اثر دارد، و چگونه بر ویژگی های سازمانی تاثیر میگذارد .

دیدگاهتان را بنویسید