فناوری هستهای – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

بهعنوان مثال رایانهها و دورسنجی، زمانی فناوریهای پیشرو بودند که ممکن بود بهدلیل ضرورتشان برای بالابرندهها و فضاپیماها، بهعنوان فناوری فضایی در نظر گرفته شوند. پیشبینیها نشان میدهد که فناوری فضایی در آینده راه به معدنکاری فضایی، موشکهای فضایی تک مرحلهای، فناوری استفاده پاکتر از فضا برای جلوگیری از تولید پسماندهای فضایی، کارخانههای مداری برای تولید دارو یا آلیاژهای ویژه، هتلهای فضایی، کلونیسازی یا مسکونیسازی فضا، آسانسورهای فضایی و دهها ایده هیجانانگیز دیگر خواهد برد. شناخت فضای پیرامون، موشک، ماهواره، اعزام انسان به فضا، شاتل، ایستگاههای فضایی و غیره از شاخههای فناوری فضایی محسوب میشوند. امروزه اما فناوری فضایی در حوزههایی مانند ناوبری فضایی، بهینهسازی سیستمها، زیرسیستمهای کوچکتر و سبکتر و کارآمدتر، موتورهای فضایی جدیدتر، انرژیهای نو در فضا، پسماندهای فضایی (زبالههای مداری) و گردشگری فضایی حرفهای جدیدی برای زدن دارد. در زمینه خودرو نیز مقدماتی فراهم شده و در دست پیگیری است. مبدأ پیدایش این فناوری ایالات متحده آمریکا است که گسترهٔ بزرگی از حسگر دود تا راکتورهای هستهای، و سلاح هستهای که برخی از کشورها از آن استفاده میکنند.

رقبای سیاسی در پاسخ استدلال میکنند که اگر آن فناوریهای خاص مفید هستند، خیلی ارزانتر میشد آنها را مستقیماً توسعه داد و این توجیه برای هزینههای عمومی بر روی تحقیقات مرتبط با فضا را به باد تمسخر میگیرند. در این راه با پرتاب یک نوترون به هسته اتم اورانیوم-۲۳۵، آن را به اورانیوم -۲۳۶ تبدیل میکنند. لذا رژیم تصمیم به عقبنشینی گرفت و این امر سبب شد بار دیگر امکاناتی برای فعالیتهای سیاسی علنی به وجود آید. 12- استفادة مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور بهویژه در امر بازرگانی. در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ میلادی بود که برای نخستین مرتبه دانشمندان موفق به ساخت و تولید انرژی هستهای شدند. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامهریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن میدارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند. از جمله این ابزارها، میتوان به نرمافزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره نمود که میتوانند مدیران و کارشناسان و تکنسینها را در این رابطه یاری نمایند.

کاتوزیان،1372،120-122) حسین بشیریه در مورد این مقطع زمانی میگوید: «در دهساله اول، چنانکه گفتیم نظام سیاسی متکثر و کموبیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود. بهعنوان تنها ارزشها و آرمانهای سیاسی موردتوجه آنها بوده است اما به اهداف واقعگرایانه که بخشی از ضرورتهای اجتنابناپذیر عرصه سیاست در دوران جدید است کاملاً بیتوجه بودهاند. وی ادامه داد: در یک و نیم سال گذشته بزرگترین اقدام در این بازه زمانی حرکت به سمت تکمیل زیست بوم فناوری و نوآوری استان است. از این رو، در کشورهاى اسلامى و همه جوامعى که بر اساس اعتقاد به دین و آیین و خداپرستى استوار است، دولت، جز در موارد نادر و استثنایى، نیازى به الزام و اجبار و تحمیل ندارد و مردم، خود به خود، بر اساس ایمان و اعتقاد خود، به حقوق دیگران احترام مىگذارند و به حق خود قانع هستند. اطلاعات زیر: (اطلاعات دستگاه یا سایر اطلاعات مربوط به سیمکارت اعم از شماره GAID، شماره IMEI، شماره IMSI، شماره تلفن، شناسه دستگاه، سیستم عامل دستگاه، آدرس MAC، نوع دستگاه، اطلاعات سیستم و کارایی و اطلاعات محل جغرافیایی شامل کد کشور موبایل، کد شبکه تلفن همراه، کد محدوده جغرافیایی و هویت گوشی) به منظور فعالسازی خدمات MIUI استفاده میشود. ۱۵. صدور مجوز به منظور اجرا در تالارهای عمومی سطح کشور.

دست رد ایران در جنگ هشت ساله به سینه شوروی و حمایت از مردم شریف افغانستان به همان اندازه از ارزش برخوردار است که تقابل با آمریکا و نظام های تحت سلطه او. دو هزار سال بعد، جان دالتون به این نتیجه رسید که اتم هم قابل تجزیه و شکستن است. در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاهها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته میشود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده میشود، رشته فناوری اطلاعات در هر دو قسمت مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران دارای مقطع دکتری است و رشتهای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس میشود. فضای بیرونی (که کل دنیا منهای کـرهزمین است) چنان محیط ناشـناختهای است که تلاش برای کار با آن، بهناچار انسان را بهسمت تکنیکها و دانشهای پیشرو سوق میدهد. این همان شیوهای است که در خورشید و ستارگان برای تولید انرژی به کار میرود. وی اسم این ذرات را اتم نهاد که در زبان یونانی به معنی نشکن است. امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده است و بسیاری از جنبههای محاسباتی و فناوری را در بر میگیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسانتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید