ماسه ، ج 1، ص 108)

بر خلاف بیشتر اجرام منظومه ی شمسی انسان از ابتدای زمان خلقت در رابطه با خورشید چیز هایی می دانسته است. فام سپهر با خط سرخ روشن که در این طیف نشان می دهد(خط آلفا هیدروژن) و با ته رنگ قرمزی که خودش دارد، عمدتا از گاز هیدروژن ترکیب یافته است. وقتی این نوع ابرها ظاهر می شوند، معمولاً نشان دهنده ی یک طوفان سنگین و سخت است. یکی دیگر از کاربردهای مغناطیسی ابر رساناها، استفاده در شتابدهندههای (برخورد دهنده) بزرگ هادرونی (Large Hadron Collider – LHC) است. عبور نور خورشید از فضا ی ابر مانع انعکاس امواج مادون قرمز می شود و همین امر باعث بالا رفتن اثر گلخانه ای می شود. یک خوشه ی آن می تواند به طور متوسط 10 دقیقه طول بکشد تا عبور کند، اما کل خوشه ی ماما می تواند از 15 دقیقه تا چند ساعت متغییر باشد. با اینکه ابرهای شوریده تیرهرنگ و توفانی به نظر میآیند و ظاهری بدشگون دارند اما معمولاً بدون تشکیل توفان به مرور ناپدید میشوند. از طرف دیگر الکترونها در حالت برانگیخته نیستند که به ساختار انرژی دهند، در نتیجه الکترونها بدون هیچ برهمکنش و تبادل انرژی با ساختار شبکه کریستالی، به راحتی حرکت میکنند. این فرضیه که بدون خورشید زمین به درستی کار نمیکند بسیار صحیح است و به راحتی میتوان گفت که اگر خورشید خاموش شود زندگی روی زمین خیلی طولانی نخواهد بود.

تبدیل به ابررسانا میشوند. مدت زمان متوسط چرخش خورشید حول محورش در منطقه استوای خورشید نسبت به ستاره ها برابربا 38/25 روز.این دوره زمانی توسط ستارهشناس انگلیسی ادینگتون با مطالعه لکه های خورشیدی بدست آمده است.از آنجاییکه چرخش خورشید حول خودش در جهت چرخش زمین حول خورشید است این دوره زمانی نجومی به دوره سینودیک برابر با 28/27 روز تبدیل می شود.از آغاز روز 9 نوامبر سال 1853 تمام چرخش های سینودیکی خورشید شماره گذاری شده اند .کارینگتون طول جغرافیایی خورشیدی صفر در این روز را بعنوان نصف النهار مرکزی خورشید تعریف نمود.برای مثال در تاریخ 7 ژانویه 2002 دوره چرخش سینودیکی شماره 1985 آغاز شده است. بنابر قول مشهور، اجاره دادن زمین جهت کشت گندم یا جو در برابر همان محصول از زمین، صحیح نیست. البته منظورمان این نیست که دو الکترون چسبیده به هم باشند، بلکه با یک فاصله نسبی با یکدیگر حرکت میکنند. ، جریان چیزی جز عبور بارهای الکتریکی و در واقع جابهجایی الکترونها نیست. در این لکهها، فعالیت مغناطیسی شدید با اثری مشابه ِ پدیده ترمزی جریان ادی (eddy current brake) مانع از جریان همرفتی میشود و ناحیههایی با دمای کمتر را پدید میآورد.

زمانی که خورشید میچرخد میدان مغناطیسی خورشید به یک مارپیچ چرخان بزرگ تبدیل میشود که به مارپیچ پارکر معروف است. این فرآیند پیچیدهتر از بارور کردن به وسیله فشار ثابت هوا است، چراکه به نتیجه یکسری رویدادها که باید به طور منظم انجام شوند بستگی دارد. به طور مثال برای سرد کردن آنها به هلیوم مایع که بسیار گران قیمت است نیاز داریم. آنها معمولا از یخ تشکیل شده اند، اما می تواند ترکیبی از یخ و آب مایع نیز باشد. به نظر می رسند که در آسمان گسترده هستند، آنها معمولا به عنوان “دم اسب” شناخته می شوند، زیرا آنها مانند دم اسب شکل می گیرند. معمولا اطراف ساختمانهای بلند در حال چرخش هستند. در سال 2019 قطب شمال مغناطیسی در شمال کانادا قرار داشته، اما با سرعتی در حدود 50 کیلومتر در سال در حال حرکت است و در حدود یک دهه دیگر به شمال روسیه میرسد. در دماهای خیلی پایین (دمای بحرانی) نوسانات اتمها در ساختار کریستالی به حداقل مقدار خود میرسد. وجود ناخالصی، نقص در شبکه یا ساختار و ارتعاشات شبکه، باعث پراکنده شدن الکترون و مانع از حرکت آنها شده که ما از این پدیده به عنوان مقاومت الکتریکی یاد میکنیم. چرایی این امر را میتوان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش دما، ارتعاشات و جنبوجوش اتمهای ساختار بلوری طلا زیادتر شده و در نتیجه الکترونها سختتر از حالت قبل انتقال مییابند.

خورشید در چهار میلیارد سال بعدی به نور افشانی ادامه خواهد داد و اندازه ی آن به تدریج بزرگتر خواهد شد بیشتر شدن نورانیت افزایش اندازه ی ستاره را جبران می کند به طوری که دمای خورشید تقریبا معادل دمای فعلی باقی می ماند در مدت حدود 5/4 میلیارد سال درخشندگی خورشید حدود 50 درصد و قطر آن حدود 25 درصد بزرگتر از مقادیر فعلی می شود . چنانکه ابوریحان بیرونی در استخراج الاوتار فی الدائرة (ص 115ـ133) شانزده روش برای محاسبه تعدیل خورشید به تفکیک از خودش، بطلمیوس، و برخی منجمان مسلمان برشمرده است (برای تحلیل روشها ← کندی و مروه ، ص 603ـ612). برخی از روشهای محاسبه تعدیل خورشید چون روش خوارزمی و فَزاری از اخترشناسی هندی گرفته شدهاند (← خوارزمی ، تعلیقات نویگه باور ،ص 95ـ96؛ کندی و مروه، ص 609ـ610؛ کندی، 1374ش، ص 105؛ برای آگاهی از مقادیر اندازهگیری شده مشخصههای خورشید توسط منجمان دوره اسلامی ← د.اسلام، همانجا).در زیجها و دیگر متون نجومی دوره اسلامی جدولهای متعددی برای محاسبه مشخصههای خورشیدی و نیز مشخصههای ترکیبی ماه و خورشید وجود دارد که ساختار آنها عمومآ مشابه جدولهای بطلمیوس در مجسطی است. تعریف ابرکامپیوتر در زمانهای مختلف، متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید