هفت آسمان + چکیده مطالب و نمودار

1ـ از مطالب فوق روشن شد که هفت آسمان نه تنها مخالف علم نیست بلکه بر اساس برخی معانی آن، طرح ایده علمی جدید در کیهانشناسی است که میتوان آن را نوعی نظریهپردازی علمی قرآن دانست. بنای آسمان بر اساس آیات سورۀ نازعات قبل از پردازش زمین بوده است، زیرا آسمان به صورت تودهای گاز آفریده شده؛ چنانکه در سوره فصلت میفرماید: پس از پردازش، زمین بر آسمان مستوی گردید درحالی که آسمان تودهای گاز بود. بر اساس روایات اهل بیت (ع) فضیلت «عمره» در ماه رجب هم ردیف حج (تمتع) میباشد. امّا در روایات کلمه «الارضین السبع»زمینهای هفتگانه آمده است و در نهج البلاغه نیزکلمه «الارضین» آمده است: «ورکوبها اعناق سهول الارضین»؛ «(کوهها) بر گردن همواریهای زمینها سوارند». البته با توجه به قرائن موجود در کلام حضرت امیر در همه موارد «ارضین» به معنای قطعات زمین و خشکیهاست.پس اگر زمینهای هفتگانه را بتوان از قرآن برداشت کردمیتوانیم به یکی از معانی گذشته یعنی هفت قطعه و اقلیم زمین همانگونه که در روایات آمده یا هفت کرهخاکی یا هفت طبقه داخلی زمین حمل کنیم. 1. با توجه به معانی متفاوتی که از آسمان، زمین، مثلیت آنها و هفت آسمان بیان کردیم و با توجه به احتمالات متعدد تفسیری در این آیات،نمیتوان گفت که مقصود قرآن در همه موارد یک معنای آسمان بوده است و نمیتوان یک معنای خاصی را بر قرآن در مورد هفت آسمان تحمیل کرد.پس معلوم میشود که تمام کسانی که به صورت قاطع یک معنا را به قرآن نسبت میدادند و بر آن پافشاری میکردند راه صواب نرفتهاند.

آیا منظور از آسمان در قرآن همهٔ کائنات است؟ آیا زمین محور و مرکز خلقت آفرینش است؟ در همین زمان مرکز خورشید همه ی ئیدروژن خود را مصرف میکند و تمام آن به توسط واکنشهای گرما هسته ای به هلیومتبدیل می شود انچه در مرکز باقی می ماند یک مغز هلیومی یعنی یک منطقه ی کوچک چگال است که تقریبا به طور کامل محتوی هلیوم است در این مرحله مغزی هلیومی به جزء بسیار مهمی از خورشید تبدیل میشود و تاثیر آن برو روی تکامل خورشید سبب وقوع یک رشته رویدادهای پی در پی می گردد. توپ دارای جرم در مرکز در نهایت تبدیل به خورشید شد در حالی که دیسک مواد سیارات را تشکیل دادند. پس با ظهور و پیشرفت مواد ابر رسانا، حوزهای که دچار بیشترین تحول میشود، صنعت مهندسی برق (فیزیک الکتریسیته و مغناطیس) خواهد بود. امروزه در علوم زمینشناسی و هواشناسی طبقات آنها را از نظر مقدار تراکم مواد یا مواد سازنده آنها تقسیم میکنند و در این صورت آیه اشاره به این طبقات است، و یا اشاره به مناطق هفتگانه زمین باشد که قبلاً بیان کردیم. تذکر: در اینجا احتمالات دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد و برخی افراد نیز بدانها اشاره کردهاند ولی چون بسیار ضعیف و دور از ظاهر آیه بود بدانها اشاره نکردیم.

4ـ دکتر سها در اینجا با استناد به حدیث تفسیر طبری، وجود هفت طبقه زیرین زمین و سقوط از آنها را به پیامبر اسلام(ص) نسبت میدهد و نتیجه میگیرد که این مطالب را از افسانههای هند و یونان اخذ کرده است. این اتفاقات به دلیل بینظمی در میدان مغناطیسی خورشید ایجاد میشوند و میتوانند مقدار زیادی انرژی و ذره آزاد کنند که برخی از آنها در اینجا روی زمین به ما میرسند. هواپیماها به سمت ابرهای انتخاب شده پرواز میکنند و بستههایی از ذرات میکروسکوپی یدید نقره را روی ابرها پخش میکنند. از نتیجه این فروپاشی بستههایی از گرد و غبار و گاز در مناطق چگالتر جمع شدند. البته اگر مثلیت در این آیه را به معنای «مثل همبودن در عدد هفت» بدانیم. هنوز هفت آسمان کشف نکرده است و قرآن ادعا میکند هفت آسمان وجود دارد.پس با توجه به احتمال اشتراک لفظی واژه «آسمان» نمیتوان گفت دو گزاره فوق معارض است و اگر هم هر دو (علم و دین) یک معنا را از آسمان اراده کنند باز هم علم وجود آسمانهای هفتگانه را نفینمیکندبلکه آنها را اثبات نکرده است.

2. با توجه به ابهامی که در معنای هفت آسمان قرآن وجود دارد و با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمی وجود دارد و نظریههای متفاوت و بالندهای که هر روز ارائه میشود، نمیتوان گفت که نظر قطعی قرآن کدام نظریه است.و با توجه به این مطلب،ادعای اعجاز علمی قرآن در آیات مربوط به هفت آسمان صحیح به نظر نمیرسد و حتی اگر یک نظریه علمی در مورد هفت آسمان به اثبات برسد باز اعجاز علمی ثابت نمیشود چرا که همانطورکه گذشت هفت آسمان قبل از اسلام در قوم نوح و بین یهودیان مطرح بوده است. ضمناͺ به نظر می رسد کل انرژی دریافتی از خورشید در چنین دوره ی زمان هایی کم شده باشدͺ زیرا در طی این اوقات که هوا عموما سرد شدهͺ یخچال ها توسعه یافته اند. البته در بین همین احتمالات نیز که ذکر شد برخی با ظاهر آیه مناسبتر است و برخی از ظاهر آیه دورتر است که قضاوت و اختیار هر معنا را به عهده خوانندگان صاحب نظر میگذاریم هر چند در این موارد قضاوت قطعی بسیار سخت است. در حالی که پیامبر اسلام(ص) در مکه میزیست که در هنگام بعثت رابطهای با یونان و هند نداشت و اصولاً افراد با سواد در جزیره العرب انگشت شمار بودند.

دیدگاهتان را بنویسید