وظایف و سیاست ها

«نباید بگوییم که به سیاست علاقهای نداریم و باید فراجناحی عمل کنیم و با مردم ارتباط داشته باشیم. ۱۹. ارزیابی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری مربوطه (ملی و بینالمللی) و همچنین بررسی مشکلات، برخورد قانونی با متخلفان، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و تهیه و ارائه گزارشات هریک از امور به معاونت مربوطه. ۹. نظارت و صدور مجوز به سایر مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری اکسپوها و نمایشگاهها و جشنواره ها در حوزه هنرهای تجسمی. ۲۰. هماهنگی در برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، نمایشگاهها ، سمینارها و نشست های داخلی و بین المللی ویژه صنعت تبلیغات و روابط عمومی. ۲۹. تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی و شرایط برگزاری نمایشگاهها، جشنوارهها، همایشها، مجامع، تشکلها، مسابقات فرهنگی، صدور مجوز فعالیت و نظارت بر آنها. ۱۱. شناسایی و معرفی اعضاء ، مدیریت جلسات ، اداره و نظارت بر دبیرخانههای شورا، هیأت، کمیته و کارگروههای تخصصیـ نظارتی­اجرای ضوابط نشر، صدور پروانه نشر، انتخاب و خرید کتاب، رسیدگی (تجدیدنظر) به تخلفات ناشران و اهل قلم حوزه مرکزی و استانی. ۱. سیاستگذاری، برنامهریزی طرحهای آماری برای شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با تأکید بر استفاده از فناوری نوین در سطح دستگاه ، سازمانها ، موسسات و شرکت های وابسته واحدهای استانی.

۲۵. مدیریت و اداره کتابخانه تخصصی و مرکزی وزارتخانه متبوع، طراحی برنامه و فعالیتهای مقتضی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی آن و توسعه خدمات علمی و فنی به مخاطبان. ۲۲. شناسایی آثار ارزشمند مکتوب و ارائه نتایج حاصله به معاونت متبوع، همچنین ارائه برنامههای لازم جهت ساماندهی امور مرتبط با میراث مکتوب مربوطه (نسخ خطی) در ایران و جهان. ۱۴. بررسی و ارزیابی و مدیریت و اجرای طرحها و پژوهشهای حوزه صنعت چاپ و نشر و اعلام نتایج حاصله و ارائه پیشنهادهای تسهیلی به معاونت متبوع و نظارت بر حسن انجام آنها. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهدة مجمع خواهد بود. ۱. سیاستگذاری، برنامهریزی، استاندارد سازی و مهندسی امور فرهنگی ، منطبق با اهداف اسلام و انقلاب اسلامی. ۸. ارائه برنامه و فعالیتها در جهت جلب و جذب علاقمندان امور کتاب و کتابخوانی و پرورش استعداد و ذوق فرهنگی آنان از طُرقی چون مشارکت در برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مرتبط. ۲۷. همکاری با ستادهای برگزاری مناسبت های خاص با سایر دستگاه های اجرایی کشور. استفاده از منابع مالی باید همراه با برنامهریزی و تدبیر مناسب مدیران صورت گیرد. ادبیات پژوهشی نشان میدهد ارتباطات سیاسی باوجود منافع و زیانهای احتمالی، میتواند به شرکتها در دسترسی آسانتر به اعتبارات مالی کمک کند.

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بیان میکند بین ارتباطات سیاسی و نسبت بازده داراییها رابطة منفی معنیداری وجود دارد. ۲۸. همکاری و ارتباط با مجامع بین المللی به منظور استفاده از دانش و فناوری نوین در حوزة روابط عمومی. درنتیجه با شکل­گیری چنین فضایی و علنی شدن خصومت­ میان غرب وایران امکان رابطۀ بدون تنش با سایر کشورهای جهان از بین رفت و ایران آشکارا در مسیری قرار گرفت که میبایست به منظور دستیابی به اهداف خود به تنهایی رودرروی سایر کشورها قرار گیرد. ماده 1- نظارت بر حسن اجراء سیاستهای کلی نظام بهموجب تفویض اختیار ازسوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با این مقررات صورت میگیرد. این امر براساس همکاری، مشارکت، سازنده­گرایی و همچنین جلوه­هایی از همبستگی­های فرا تمدنی سازماندهی شد. آنها همچنین لیبرالترین آنها را با محافظه کارترین مقایسه کرده و موفقترین و کم توفیقترین آنها در انتخابات را سنجیدهاند. ۳۷. تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی تولید ، توزیع و عرضه ،بازی و سرگرمی های علمی،فرهنگی ، آموزشی مرتبط و با همکاری مراکز ذیربط همچنین اجرا و نظارت عالیه آنها. ۳. بررسی وتأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و فعالیت مراکز توزیع و فروش مطبوعات.

۱۵. هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه ها و فعالیت های مطبوعاتی خبری و تبلیغاتی کشور. ۳. برنامه ریزی و تعیین خط مشی و تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه تبلیغات چاپی، سمعی و بصری و تبلیغات محیطی . ۹. برنامه ریزی، حمایت و تعیین ضوابط در زمینه تأسیس، انحلال و توسعه فعالیت های خبرگزاریهای غیر دولتی و پایگاههای خبری الکترونیک در چارچوب قوانین، مقررات و نظارت بر آنها. ۴. ارائه برنامه های هدایتی و حمایتی و توسعه پژوهشهای فرهنگی ـ اجتماعی ـ ادبی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی در داخل و خارج از کشور همچنین انتخاب، بزرگداشت و تجلیل از برگزیدگان هریک با هماهنگی و همکاری دستگاههای مربوطه. ۶. تنظیم ، تدوین و پیشنهاد آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، حمایتی ، هدایتی و نظارتی درحوزة مطبوعات ، خبرنگاران و خبرگزاریها و توزیع نشریات. ۷. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های حمایتی و هدایتی در حوزه رسانه های خارجی و مؤسسات خدمات رسانی مربوط.

دیدگاهتان را بنویسید