پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

نتایج به دست آمده نشان داد فرهنگسازمانی با رتبه میانگین 16.26 رتبه اول، ساختار سازمانی با رتبه میانگین 13 رتبه دوم، منابع انسانی با رتبه میانگین 12.11 رتبه سوم، زیرساخت فناوری اطلاعات با رتبه میانگین 63.11 رتبه چهارم، آموزش و بازآموزی با رتبه میانگین 10.98 رتبه پنجم و جنبه راهبردی و رهبری با رتبه میانگین 9.48 در رتبه ششم قرار دارد. اتخاذ سیاست جمعیت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در سال 1393 در خصوص ارتقاء نرخ باروری کل و حفظ جمعیت جوان، مسیر راهبردی روشنی را برای تصمیم گیران در حوزه قانونگذاری، اجرا و مدیریت آن فراهم نموده است. دیپلماسی تحریمی اتحادیه اروپایی با جدیت تمام اجرا شد. یک Service Desk معمولی، رخدادها و درخواستهاب سرویس را مدیریت کرده و همچنین ارتباط با کاربران را مدیریت میکند .کارکنان Service Desk، بخش اول مدیریت رخداد، مدیریت دسترسی و فرآیندهای تکمیل درخواست را اجرا میکنند. رقیب اصلی نظریههای نئوکلاسیک که با نام مکتب اتریشی شناخته میشود بر این باور است که تعادل ایستایی که نظریهی نئوکلاسیک فرض میکند غیرواقعبینانه و اشتباه است.

اگر یک معدن بزرگ مس در آفریقای جنوبی سقوط کند، قیمت مس افزایش پیدا خواهد کرد چرا که منابع محدود هستند. در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال 2006 سقوط کرده است. اقتصاد خرد باید بتواند به یک سرمایهگذار نشان دهد که چرا سهام شرکت اپل ممکن است سقوط کند، اگر مصرف کنندهها آیفونهای کمتری بخرند. نویسندگان ذکر شده در مقاله باید الزامات مورد نیاز برای تألیف مشخص شده در بالا را برآورده کنند. خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریمهای اقتصادی اعمالشده در کنار هزینههای بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. تغییر در مکان این است که شیوه استقرار سیستم و دستگاهها تغییر یابند و نهایتا مقصود از تغییر در افراد این است که در نگرش ، مهارت ، انتظارات ، پنداشتها و برداشتها تغییراتی ایجاد گردد .

با این وجود پرسشها دربارهی اقتصاد جمعی از جمله این پرسش که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی چین چقدر خواهد بود، در میدان دید اقتصاد کلان باقی خواهند ماند. سقف ۵ سال مجوز هم افزایش پیدا میکند و وزارت کشور هم این اختیار را خواهد داد که با توجه به افزایش سرمایه، سالهای بیشتری را به عنوان مجوز اقامت اعلام کند. اقتصاد خرد مطالعهی گرایشهای اقتصادی است یا بررسی این که وقتی افراد تصمیمات مشخصی میگیرند یا عوامل تولید، تغییر میکنند چه اتفاقی میافتد. اقتصاد خرد، رفتار اقتصادی واحدهای تصمیم گیرنده انفرادی، شامل خانوارها و شرکتها یا خریداران و فروشندگان را بررسی میکند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) بانک جهانی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران، پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سالجاری (2022-2021) به رقم 1/ 3درصد خواهد رسید. به دنبال موجهای متعدد ویروس کووید-19 ایران همچنان بهشدت تحتتاثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوری که با 3/ 5 میلیون مورد ابتلای تاییدشده و 115 هزار مرگ و میر تا اواسط ماه سپتامبر، بیشترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است.

بسیاری از پژوهشگران اصرار میکنند که اصول مدیریت دانش میتواند بدون استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات موفق عمل کند (Mcdermott & odell، 2001 در: Mohemed، P.103: 2006). گروهی دیگر بحث میکردند و معتقدند که فناوری اطلاعات به طور راهبردی برای برد و دامنه جهانی که سازمانها به لحاظ جغرافیایی توزیع شدهاند، ضروری و اساسی است (Duffy، 2000 در: Mohemed، P.103: 2006) . انسانها برای برقراری تماس با دوستان و خانواده از ابزارهای فناوری اطلاعات نظیر گوشیها، رایانهها، رایانامهها (ایمیلها)، دورنگار (فکس)، و ابزارهای پیام رسان متنی استفاده میکنند، آنگاه، کسب و کارها نیز از ابزارهای فناوری اطلاعات برای تسهیل در گردش اطلاعات در محل کار، کمک به تصمیمگیری، بر طرف کردن نیازها و درخواستهای مشتریان، ترویج خدمات یا محصولات جدید به مصرفکنندههای مورد هدف و بسیاری دیگر استفاده میکنند. در بسیاری از مدرسههای اقتصادی، اقتصاد کلان با عنوان اقتصاد کینزی شناخته میشود و گاهی به آن نظریهی کینزی یا کینزگرایی نیز گفته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید