چرا چین ارز خود را دستکاری میکند؟

مهم آن است که در برنامهریزیهای داخلی نمیبایست تبلیغات جمعیتشناختی آن سوی مرزها، جهتگیریهای کلان نظام را تعیین کند. چین بهعنوان پرجمعیتترین کشور جهان حدود ۳۵ سال سیاست کنترل جمعیت را اتخاذ کرد، حاصل این سیاستها معضلات اجتماعی مانند ناتوازن نسبت دختران و پسران بود. 6. آیا موفقیت کشور ما در مقوله کنترل جمعیت به موفقیت دولتها و سیاستهای آنان نسبت داده میشود یا اینکه میتوان بخش مهمی از این موفقیت را وابسته به انتخاب خانوادهها دانست که تحت تأثیر حاکمیت فرهنگ مدرنیته و موازنههای معیشتی نسبت به کنترل جمعیت اقدام میکنند؟ این نوشتار درصدد آن است تا بر این مهم، تأکید کند که اتخاذ هر تصمیمی در این باره نیازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله کنترل جمعیت است؛ به همین دلیل یکسونگری در مدیریت برنامههای کنترل جمعیت قابل نقد است و به جاست که از سوی پژوهشگران پاسخ سوالاتی چند در این باره معلوم گردد. علاوه بر آن که ابعاد کلان جمعیت نیز از نظر ضرورتها و بایستههای حکومت اسلامی میتواند مورد توجه برنامهریزان حکومتی باشد. 10. درست است که جمعیت به تنهایی منشأ مشکلات نمیباشد؛ اما زمانی که حل مشکلات دیگر به تعویق افتاده است آیا کنترل جمعیت گریز ناپذیر نمیباشد؟ 2. در نگاهی به سیاستهای گذشته کنترل جمعیت، آیا غلبه نوعی نگاه تک ساحتی و اقتصاد زده مشاهده نمیشود؟

برخی از کارشناسان، اقدام دولت چین در طول 4 سال گذشته را نوعی “نسلکشی جمعیتی” در بخش غربی استان “سینکیانگ” میدانند. به نظر میرسد چین سیاست سکوت را در این باره در قبال ایران در پیش گرفته است. در سالها پیش غربیان پیشبینی کرده بودند که سالهای اولیه دهه 70 قحطیهای گسترده روی خواهد داد که هیچ یک به وقوع نپیوست. دولت چین روز دوشنبه اعلام کرد که سیاست های کنترل جمعیت خود را تا ۳۰ سال آینده تغییر نخواهد داد. دولت چین همچنین اعلام کرده ساکنین این کمپها به صورت داوطلبانه “مهارت و حرفه” میآموزنند. فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیت جوان را فراری میدهد و میتواند اثر سیاست جمعیتی را خنثی کند یا حتی در صورت عدم توسعه هماهنگ در زیرساختها و آسان کرد فضای کسبوکار، کشورها را در تله جمعیت گرفتار کند؛ یعنی نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد تولیدناخالصداخلی، بیشتر شود. بنابراین وجود آیات و روایاتی با این مضمون که خداوند روزی همه را ضمانت کرده است، دلیل کافی برای رحجان عدم کنترل جمعیت در هر شرایطی نیست. در حقیقت حل و فصل یک کشمکش مرزی به نظر این کشور هم یک عامل عدم انعطاف و هم یک عامل ثبات در روابط خارجیش تلقی میشود.

بنابراین، ایالات متحده باید دکمه از سر گیری (روابط) را فشار دهد، و مبانی (سیاست هایش) را تصحیح نماید، و مسیر همکاری و تنش زدایی با ایران را دنبال کند. جمعیت زیاد میتواند یک تقاضای مؤثر برای صنایع داخلی یک کشور ایجاد کند و این یعنی تولید بیشتر در داخل که نتیجه آن افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود؛ لذا اگر کشوری جمعیت تولیدکننده به همراه بهرهوری مناسب داشته باشد، میتواند تولید و صادرات بیشتری کند، ارز آوری داشته باشد و دیگر شاخصهای مؤثر در اقتصاد را ارتقا دهد. از سال 1979 تا سال 2006 سرانه ی ارزش کلی تولیدات 6/9 درصد افزایش یافته است. نرخ باروری چین در سال ۲۰۲۰ در حدود ۱.۳ کودک به ازای هر زن در مقایسه با ۲.۱ کودک به ازای هر زن برای حفظ فعلی جمعیت است رقمی که نشان می دهد چین اگر بخواهد جمعیت کنونی را حفظ کند باید مشوق های فرزنداوری اعمال کند.

» در پایان تاکید بر این واقعیت ضروری است که سیاستهای کنترل جمعیت محتاج تجدید نظر کلیاند. در چنین حالتی کنترل جمعیت به اولویت سیاستگذاریها و برنامهریزیها در شهرها تبدیل نمیشود؟ افزود: پیشتر چند زن اویغور در باره اجبار کنترل زایمان و کاهش دستوری جمعیت صحبت کرده بودند اما تحقیقات جدید نشان میدهد فرآیند کنترل جمعیت در میان اقلیتهای چینی به صورت گسترده و سیستماتیک انجام میگیرد و فراتر از حد تصورات قبلی است. آیا در موازنه میان فواید و مضار کنترل جمعیت، سنگینی کدام طرف بیشتر است؟ خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: دولت چین برای کاهش نرخ زاد و ولد میان مردم اقلیت “ایغور” و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی اقدامات گسترده و جدیای انجام میدهد و در عین حال غیراقلیتها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق میکند. همانطور که بهخوبی میدانیم، میتوان لپتاپی که در ایالاتمتحده ده هزار دلار قیمت دارد را با یک میلیون ین خرید. وی در ادامه اشاره کرده است که این بنیاد تاکنون 100 میلیون یوآن در ارتباط با ارائه خدمات بهتر به سالمندان سرمایهگذاری کرده است و تاکنون 450 هزار نفر از کمکهای این بنیاد بهرهمند شده اند. در نگاه پکن، افغانستان هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ژئوپلیتیک دارای اهمیت است و در نقطه مقابل، کابل هم به کمکهای اقتصادی پکن برای بقای خود چشم امید بسته است، بر این اساس، چین از کشورهایی است که از گرایشات ضدآمریکایی طالبان میتواند بهرهبرداری وافری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید