چرا چین ارز خود را دستکاری میکند؟

تا زمانی که چین بتواند سیاست ایالات متحده در راستای به حاشیه راندن ایران از طریق انزوای دیپلماتیک و محرومیت اقتصادی را تضعیف کند، روابط پکن-تهران به عنوان یک تهدید تلقی خواهد شد. چین اعلام کرده که وضعیت کنونی موضع ایران بدون شک ناشی از خروج امریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری آن علیه ایران است و ایران به عنوان یک قربانی متعاقباً مجبور شده است تعهدات خود را در اجرای برجام به عنوان یک اقدام متقابل کاهش دهد. اما به هر حال سیاست چین تا اندازهای سیاست نسبتا مثبتی در قبال ایران است اما گام بلندی برای رفع تحریمها علیه ایران برنداشته و برنمیدارد. پس از شکست در اولین جنگ تریاک، استعمار غرب همواره برای تحقق اهداف خود در این کشور تلاش میکرد، در حالی که حکومت بخش اعظم نیروی خود را برای سرکوب مردم به کار میگرفت. ۵ نشان میدهد چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار باقی بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند.

انقلاب دموکراتیک طبقه ی سرمایه داران ( با نام انقلاب شی هَی ) به رهبری سوئِن جونگ شَن نخستین انقلاب ضد امپراتوری و ضد فئودالیسم چین، پایان سلسله ی چینگ و همچنین پایانی بر بیش از دو هزار سال نظام امپراتوری در چین بود. تلاشهای شی توانست تحول زیادی در این کشور ایجاد کند. 4-مذهب.بعد از حمله اسکندر مقدونی و سوزاندن اوستا، که بر روی 12 هزار پوسته گاو نوشته شده بود و در تخت جمشید نگهداری میشد مذهب زردشت رو به ضعف گذاشت.در زمان بلاش اول و به دستور وی اولین اقدام برای جمعآوری اوستا آغاز گردید.با تشکیل دولت ساسانی، که مغان در پیدایش و ایجاد آن نقش مهمی بر عهده داشتند و اردشیر خود مغزاده بود، جمعآوری اوستا دنبال گردید و از زبان اوستایی به زبان پهلوی ساسانی بر گردانده شد.در زمان شاپور اول(241-271 م.) آنچه که از اوستا به طب، ستارهشناسی، فلسفه، و جغرافیا مربوط بود از آثار موجود یونان و هند جمعآوری شد و بدین اوستا الحاق گردید.به این اوستا رسمیت قانونی داده شد و با پشتیبانی دولت در سراسر متصرفات ساسانی رواج یافت و از طریق ماوراء النهر، توسط سفدیها به چین رسید.

اگرچه عربستان سعودی در حال حاضر به شدت توسط ایالات متحده مسلح شده است، و جدی گرفتن ادعاهای ایالات متحده مبنی بر نگرانی در مورد مسابقه تسلیحاتی را دشوار می کند، برنامه جدید این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی در مقابل حملات پهپادی آینده به عربستان سعودی بازدارندگی ایجاد کند. برای مثال، در دسامبر ۲۰۰۴، اسرائیل و چین موافقتنامهای در زمینه ارتقای سطح كیفی هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به هارپی كیلر (كه در اواسط ده? ۱۹۹۰ از سوی اسرائیل به چین فروخته شده بود) با قابلیت انهدام ایستگاههای رادار امضا كردند كه با اعتراض شدید ایالات متحده مواجه شد. موضع چین این است که ایران نباید تحت هیچ نوع تحریمی قرار گیرد و باید به انرژی هستهای دسترسی داشته باشد، اما با گسترش برنامه هستهای ایران تا این سطح مخالف است و از نظارت بینالمللی به عنوان راهحل مسئله هستهای حمایت میکند. امریکا باید تمامی تحریمهای یکجانبه غیرقانونی علیه ایران و تدابیر قضایی بلندمدت ناشی از آن را از جمله تحریمهای اعمال شده بر چین و سایر طرفهای ثالث لغو کند و سپس ایران باید بر این اساس به تعهدات هستهای خود عمل کند. وانگ کوان نماینده چین در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین و نماینده چین در مذاکرات هستهای ایران پیش از این گفته بود که ما در چین ضربالمثلی داریم که میگوید «کسی که گره میزند باید کسی باشد که بتواند آن را باز کند.» لذا برای شکستن بنبست کنونی مسأله هستهای ایران، ضروری است که ایالات متحده ابتدا با لغو تمامی تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه به برجام بازگردد.

سرمایه گذاران چینی از نظر تاریخی بعید است که به ایران علاقه مند شوند مگر اینکه تحریم ها برداشته شوند. چین امریکا را بهعنوان طرفی که یکجانبه از توافق هستهای با ایران خارج شده، آغازگر بحران هستهای ایران میداند. • محدودیتهای اعمال شده بر برنامه هستهای ایران، با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تا حد زیادی از بین رفته است. جالب این است که مدرنیزاسیون اجتماعی همان چیزی بود که دنگ ژیائوپینگ، هنگامی که برنامه اصلاحات خود را در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) آغاز کرد، درذهن میپروراند. با وجودی که همه کشورها و اعضای عضو برجام درباره برنامه هستهای ایران اظهارنظر روشن و شفافی دارند و میکوشند مساله برجام را حل کنند، اما شاهد سکوت نسبتا طولانی و نسبی چین در این باره هستیم. چین بیشتر حامی برجام است تا موضع ایران. بررسی روند مواضع چین نشان میدهد که این موضع سیاست اصولی چین در ماههای اخیر بوده و آن را بارها تکرار کرده است. امیرعبداللهیان در این تماس ضمن تشکر و قدردانی از موضع حمایتی دولت چین در مذاکرات وین برای لغو تحریمها، ضمن تبیین سیاست های ایران، بر ضرورت واقعبینی طرفهای غربی تاکید کرد. دِنگ شیائو پینگ ( رهبرعالی رتبه ی جمهوری خلق چین) در وصف انقلاب فرهنگی میگوید:” هنگامی که انقلاب بزرگ فرهنگی پایان یافت، وضعیت کلی سیاست آشفته بود و سرعت پیشرفت اقتصاد کشور کند و اقتصاد دچار رکود بود.” عامل خارجی محقق شدن سیاست درهای باز این بود که در دهه ی هفتاد قرن بیستم انقلاب عظیم علم و تکنولوژی در دنیا باعث پیشرفت چشمگیر سرعت اقتصاد جهانی و حرکت اقتصادآن رو به جلو بود، این در حالیست که در آن زمان فاصله ی فاحشی میان توانایی اقتصادی، توانایی علمی و تکنولوژی چین در مقایسه با دیگر کشورها وجود داشت و از این رو چین با فشار رقابتی بسیار شدیدی در مقابل کشورهای دیگر روبرو بود.

دیدگاهتان را بنویسید