10 گزیده اشعار مولانا (عاشقانه) ++ {معنی شعر و زندگینامه}

در کتاب حماسی (ایاتکار زریران) اشعار هفت هجایی وجود دارد، از آن جمله است سخنان جاماسپ که از گزارش رزم فردای «گشتاسپ» با «ارجاسپ» پادشاه هونها خبر می دهد: گوید جاماسپ ی بیتاشاو وه کی اچ مات نی زاتایوب چون (اچ مات) زات مردایوپ اچ اپرناییگیه، اوپتمان نی رسید؛فرتاک این هم پت گوپند،تک پوتک او وراژ پووراژوس مات اپاک، پوهر، اپی پوهروس پوهر اپی، اپیتروس اپیتر اپی پسوس برات اپی براتاو وس کن ی شوی اومند(کی شان) اپی شوی بوند ترجمه ی قطعه فوق این است: گوید جاماسپ حکیمآن کس بهتر که از مادر نه زادیا از جوانی و برنایی گیبه سر حد کمال نرسیدفردا این دو دسته فرو کوبنددلیر به دلیر و گراز به گراز(گوییا «گراز» در اینجا به معنی دلیر و شجاع به کار رفته است.)بس مادر سردار بی پسربس پسر بی پدربس برادر بی برادرو بسیاری زنان شوی دار (و بس زن شویمند)که آنان بی شوی شوند تقطیع نخستین سخن جاماسپ چنین است؛ او وه کی اچ ما نی ذاتU – – – – – – درخت آسوریک:درخت آسوریک رساله ای است در مناظره ی «نخل و بز» و از شیوه ی کلمات چنین حدس زده اند که دور نیست از روزگار اشکانیان باشد، گرچه این کتاب دارای اوزان هجایی رسایی نیست و به نثر شبیه تر است، اما برخی قسمتهای آن که کمتر آسیب دیده، وزن زن خود را کمابیش حفظ کرده است.

پس مردی که تیر به جانب این بنا انداخت دستش نیکوست.که تقطیع مطلع آن چنین است: کی چی ذا غی ا لن د ری – – – – U – U – دیگر یادگار زریران است؛ که به زودی به طور مفصل آنرا معرفی خواهیم کرد. معنی آن چادر است – در معماری اتاق بزرگی است که در وسط ساختمان قرار دارد و اطراف آن دیگر فضاها قرار میگیرند. شاعری متعهد به انسان و کرامتهای انسانی که در سه حوزه شعر انقلاب، دفاع مقدس و آیینی اشعاری درخشان و درخور تأمل دارد. پس از ظهور اسلام نیز اهتمام به شعر کاسته نشد وپیامبر بزرگوار اسلام(ص) واصحاب ایشان به شعر وتأثیر گذاری آن وضرورت استفاده از آن برای اهداف مقدّس کاملا واقف بوده اند.

شهریار با روح حساس و تاثیرپذیر و قریحه شاعرانه ای که دارد، عواطف و تخیلات و اندیشه های خود را به زبان مردم و درقالب شعر بازگو کرده است؛ از این رو شعرش برای همگان مفهوم و مانوس و برآنها تاثیرگذار است. نیز به نشستنگاهی بلندتر از اطراف خود گفته میشود که معمولاً در بخش بیرونی بناها ساخته میشود. بخش بعدی را با دقت بخوانید تا به اهمیت شروع بیشتر پی ببرید. ایوانها به صورت فضاهای ورودی و خروجی ساخته میشوند و در حالی که برای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری میکنند و به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوقالعادهای دارد و به بنا، برجستگی و شکوه میبخشد.

چقدر حضور دوستان در زندگی شما اهمیت دارند و برای نگه داشتن روابط دوستی چقدر حاضرید از خودگذشتگی کنید؟ برای جلوگیری از تکرار گفته ها، در زیر چند بیت دیگر به عنوان نمونه از ابیاتی که در آنها حافظ از عناصر معماری بهره گرفته را میآوریم و دربارۀ اصطلاحات معماری که در ابیات وجود داشته باشد، توضیح خواهیم داد. وطن دوستی شاخصه دیگر شعر شهریار است؛ شهریار به هرکس که به آب و خاک و فرهنگ ایران تاخته است؛ مقابله می کند؛ قصایدی تاثیرگذار درباره دوران جنگ و دفاع مقدس و اشعاری در واکنش به عهدنامه های گلستان و ترکمنچای دارد و درباره بیرون رفتن قوای متجاوز از ایران می گوید: “آن نمک نشناسِ بشکسته نمکدان می رود”.

در این بیت عنصر معماریِ “سقف مقرنس” را حافظ برگزیده تا نشان از فضایی داشته باشد که امتیازات و امکانات بسیاری دارد. از سوی دیگر حافظ در این بیت نشان داده است که هر ساخته شدهای را ساختمان نمیدانسته و اشارۀ روشنی دارد که یک ساختمان به صِرف ساخته شدن دارای معماریِ خوب و به تبع آن حسِ خوب نیست و برای اینکه دارای معماری خوب باشد و به انسانی که در آن زندگی میکند و یا آن را میبیند حس خوب بدهد، لازم است مهندس و مهندسی آن ویژگیهایی داشته باشد.

شبستانها فضاهای سرپوشیده و دارای ستونهای یک شکل و موازیاند که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند. در این بیت نیز دو عنصر معماریِ “رواق و طاق مدرسه” با “قال و قیل علم”، هم ارز گرفته شدهاند و مجموعۀ آنها به عنوان ارزشهای بالای زندگی در راه “جام و ساقی مهرو” فدا شدهاند. این روشِ شرح، موجب شده بهجز بیتهایِ مقصد، از صدها بیت دیگرِ بیدل هم گرهگشایی بشود. یکی باید باشه حتماً ، یکی که اگه هم جنست بود بهترین رفیقت میشد .

بدون تردید شعر یکی از هنر های اصیل بشری است که از دیر زمان با ذهن وعواطف انسانها سرو کار داشته ودر قالب گفتار آهنگین وعاطفی تجلّی می یابد. تعلیم، نوگرایی و تحول در شعر شهریار وجود دارد و تبحرش در شعرسرایی در قالب -های مثنوی، غزل، قصیده، قطعه و رباعی، باعث رواج شعرش شده است. وی در شعرش، در قالب طنز، انتقادهای تند و تیزی از دوره پهلوی کرده است. اندیشههای بلند وی محتاج به دست آوردن آگاهی از اندیشه، سبک و نوآوری های او در اقلیم واژگان زبان فارسی است. شعر زیبا و کهن فارسی با داشتن ساختاری موزون و دلنشین، مفاهیمی همچون عشق، هنر، اخلاق و…

شاید به دلیل دشواری ترجمه شعر او که اگر حق شاعر، با جایگاه بیهمتای او در شعر جهان، بخواهد ادا شود، کار مترجم بسیار دشوار است و آن نمونهها که گاه از طریق زبان فرانسه به فارسی نقل شده است، به هیچ روی نشاندهنده جایگاه والای ییتز در شعر انگلیسی و شعر جهانی نیست. هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمد بدون اینکه مجبورش کنی! بخش عمده دیوان شهریار غزلیات اوست؛ سادگی و عمومی بودن زبان و تعبیرش، از موجبات رواج و شهرت اشعار این شاعر سرشناس ایرانی است. اصطلاح معماری دیگری است که دربارۀ آن صحبت شد و “خانقاه” مکان بودن مشایخ و درویشان و معرب «خانگاه» است.

هر کس که چند صباحی گیر داد و پیگیر شد … فضایی که چندان مطلوب و پرامتیاز است که در شرایطی که آفات بسیاری وجود دارد و فتنه میبارد نیز هنوز ترک نشده و جاذبههای آن چنان زیاد است که لازم است در شرایط این چنین نامطلوب و خطرناک برای ترک آن هشدار داد و اعلام خطر جدی کرد. به معنای سقف محدب، یا آسمانه است و “رواق” فضای سرپوشیده نیمهباز راهرو مانند و ممتدی است که برای ایجاد ارتباط بین فضاها کاربرد دارد و بیشتر در اطراف حیاطها ، در یک، دو، سه، چهار جبهه، یا اطراف یک فضای ساخته شده برونگرا ساخته میشود.

شعر عبارت است از “بیان زیبا وموزون با احساسی والا وفهم برین درباره ی انسان آن چنان که هست وآن چنان که باید باشد وجهان آن چنان که می تواند برای انسان وسیله ی رشد وکمال در دو قلمرو معرفت وعمل باشد”.(جعفری، محمد تقی،سه شاعر ص 94 و95). نیز که پیش از این گفته شد، جایی که در کنار جاده جهت استفاده کاروانیان ساخته می شود، کاروان سرا. من اگر دلم برای تو تنگ شود، میآیم و حتی برای ده دقیقه کنارت مینشینم.

این امر نشان از آن دارد که حافظ، معماری خوب را میشناخته و میدانسته فضایی که معماری خوب داشته باشد، همان معماری میتواند به عنوان شاملترین ظرف از بین تمام عناصر موجود، حس فضا را منتقل کرده و ویژگیهای آن را برای مخاطب روشن کند. همانگونه که گفته شد قرآن کریم، شعر وحاصل افکار شاعران را به طور مطلق نپذیرفته ونیز مطلقا رد نمی کند. همین جمله ارزشمند میتواند توجه بسیاری از مخاطبان را به خوبی جلب کند! در شعر شهریار به انسان کامل توجه شده است؛ او با اشاره به ناپایداری دنیا، معتقد است، تمدن پرزرق و برق، انسان را از طبیعتش دور و تنها کرده و باعث شده است نتواند روابط خوبی با همنوعانش داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید